TKP årsrapport 2023

Årsrapport 2023 Trondheim kommunale pensjonskasse 3 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall ................................................................................................................................... 4 God utvikling i 2023................................................................................................................... 7 Styrets årsberetning for 2023.................................................................................................. 8 Resultatregnskap....................................................................................................................... 23 Balanse . .................................................................................................................................. 25 Oppstilling over endringer i egenkapital................................................................................ 27 Kontantstrømoppstilling........................................................................................................... 27 Noter til regnskapet.................................................................................................................. 28 Regnskapsprinsipper................................................................................................................ 28 Note 1 Kapitalavkastning. ................................................................................................... 33 Note 2 Fordringer på og investeringer i verdipapirer utstedt av foretak pensjonskassen er opprettet for.............................................................. 33 Note 3 Utlån og fordringer som måles til virkelig verdi.................................................. 34 Note 4 Aksjer og andeler..................................................................................................... 34 Note 5 Ansvarlig lånekapital i andre foretak.................................................................... 36 Note 6 Andre forpliktelser................................................................................................... 37 Note 7 Utbetalte pensjoner................................................................................................ 37 Note 8 Endringer i forsikringsforpliktelser........................................................................ 38 Note 9 Forsikringsforpliktelser – bransjefordeling.......................................................... 38 Note 10 Solvensmargin. ........................................................................................................ 38 Note 11 Lønns- og pensjonskostnader egne ansatte........................................................ 39 Note 12 Ytelser og lån til ledende ansatte og styret.......................................................... 40 Note 13 Forsikringsrelaterte driftskostnader og andre kostnader.................................. 40 Note 14 Skattekostnad. ......................................................................................................... 41 Note 15 Resultatanalyse........................................................................................................ 42 Note 16 Flytting til og fra pensjonskassens pensjonsordning.......................................... 43 Note 17 Poster utenom balansen........................................................................................ 43 Note 18 Beskrivelse av pensjonsordningen........................................................................ 44 Note 19 Virkningen av endringer i forutsetninger............................................................. 46 Note 20 Transaksjoner med nærstående parter................................................................ 47 Note 21 Finansiell risiko knyttet til finansielle instrumenter............................................ 47 Note 22 Finansielle instrumenter målt til virkelig verdi over resultatet.......................... 50 Note 23 Investeringseiendommer. ...................................................................................... 50 Note 24 Rentebærende verdipapirer til amortisert kost................................................... 51 Note 25 Rentebærende verdipapirer til virkelig verdi....................................................... 52 Note 26 Finansielle derivater................................................................................................ 52 Note 27 Evigvarende ansvarlig lån....................................................................................... 52 Note 28 Reassuranse............................................................................................................. 53 Note 29 Innskutt egenkapital................................................................................................ 53 Note 30 Hendelser etter balansedagen.............................................................................. 54 Revisors beretning ................................................................................................................... 56 Aktuarberetning. ....................................................................................................................... 58 Bærekraft. .................................................................................................................................. 59

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=