TKP årsrapport 2022

3 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse Innhold Nøkkeltall.................................................................................................................................... 4 Styrets årsberetning for 2022.................................................................................................. 7 Resultatregnskap ...................................................................................................................... 23 Balanse . ..................................................................................................................................... 25 Oppstilling over endringer i egenkapital ............................................................................... 27 Kontantstrømoppstilling .......................................................................................................... 27 Noter til regnskapet ................................................................................................................. 28 Regnskapsprinsipper ............................................................................................................... 28 Note 1 – Kapitalavkastning ................................................................................................... 33 Note 2 - Fordringer på og investeringer i verdipapirer utstedt av foretak pensjonskassen er opprettet for ..................................................................... 34 Note 3 - Utlån og fordringer som måles til virkelig verdi ................................................. 34 Note 4 - Aksjer og andeler .................................................................................................... 34 Note 5 - Ansvarlig lånekapital i andre foretak ................................................................... 37 Note 6 - Andre forpliktelser .................................................................................................. 38 Note 7 - Utbetalte pensjoner ............................................................................................... 38 Note 8 - Endring i forsikringsforpliktelser .......................................................................... 39 Note 9 - Forsikringsforpliktelser – bransjefordeling ......................................................... 39 Note 10 - Solvensmargin ........................................................................................................ 39 Note 11 - Lønns- og pensjonskostnader egne ansatte ....................................................... 40 Note 12 - Ytelser og lån til ledende ansatte og styret ......................................................... 41 Note 13 - Forsikringsrelaterte driftskostnader og andre kostnader ................................. 41 Note 14 - Skattekostnad ......................................................................................................... 42 Note 15 - Resultatanalyse ....................................................................................................... 43 Note 16 - Flytting til og fra pensjonskassens pensjonsordning ......................................... 44 Note 17 - Poster utenom balansen ....................................................................................... 44 Note 18 - Beskrivelse av pensjonsordningen ….................................................................... 45 Note 19 - Virkningen av endringer i forutsetninger ............................................................ 47 Note 20 - Transaksjoner med nærstående parter ............................................................... 48 Note 21 - Finansiell risiko knyttet til finansielle instrumenter ........................................... 48 Note 22 - Finansielle instrumenter målt til virkelig verdi over resultatet ......................... 51 Note 23 - Investeringseiendommer ...................................................................................... 51 Note 24 - Investeringer som holdes til forfall ...................................................................... 52 Note 25 - Obligasjoner og obligasjonsfond .......................................................................... 53 Note 26 - Utlån og fordringer til amortisert kost (obligasjoner med pant) ...................... 53 Note 27 - Finansielle derivater ............................................................................................... 54 Note 28 - Evigvarende ansvarlig lån ...................................................................................... 54 Note 29 - Reassuranse ............................................................................................................ 54 Note 30 - Innskutt egenkapital ............................................................................................... 55 Note 31 - Hendelser etter balansedagen ............................................................................. 55 Forsikringsteknisk oppgjør ...................................................................................................... 57 Revisors beretning ................................................................................................................... 58 Aktuarerklæring ........................................................................................................................ 62

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=