TKP årsrapport 2022

Årsrapport 2022

2 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse Om TKP Trondheim kommunale pensjonskasse er en pensjonsordning for ansatte i Trondheim kommune og i andre foretak som kommunen har eller har hatt nær tilknytning til. Pensjonskassen skal yte alders- og uførepensjoner til medlemmene og ektefelle- og barnepensjon til etterlatte. Pensjonskassen har 14 545 aktive medlemmer og utbetaler 10 486 pensjoner månedlig. Pensjonskassen ble etablert i 1913, og er en selvstendig juridisk enhet under tilsyn av Finanstilsynet. Styret Styreleder: Ida Espolin Johnson Nestleder: Svein Sivertsen Styremedlem: Kjersti Aas, Ragnar Torvik, Ferhat Güven, Roger Mogseth, Sonia Tangen Styret og daglig leder.

3 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse Innhold Nøkkeltall.................................................................................................................................... 4 Styrets årsberetning for 2022.................................................................................................. 7 Resultatregnskap ...................................................................................................................... 23 Balanse . ..................................................................................................................................... 25 Oppstilling over endringer i egenkapital ............................................................................... 27 Kontantstrømoppstilling .......................................................................................................... 27 Noter til regnskapet ................................................................................................................. 28 Regnskapsprinsipper ............................................................................................................... 28 Note 1 – Kapitalavkastning ................................................................................................... 33 Note 2 - Fordringer på og investeringer i verdipapirer utstedt av foretak pensjonskassen er opprettet for ..................................................................... 34 Note 3 - Utlån og fordringer som måles til virkelig verdi ................................................. 34 Note 4 - Aksjer og andeler .................................................................................................... 34 Note 5 - Ansvarlig lånekapital i andre foretak ................................................................... 37 Note 6 - Andre forpliktelser .................................................................................................. 38 Note 7 - Utbetalte pensjoner ............................................................................................... 38 Note 8 - Endring i forsikringsforpliktelser .......................................................................... 39 Note 9 - Forsikringsforpliktelser – bransjefordeling ......................................................... 39 Note 10 - Solvensmargin ........................................................................................................ 39 Note 11 - Lønns- og pensjonskostnader egne ansatte ....................................................... 40 Note 12 - Ytelser og lån til ledende ansatte og styret ......................................................... 41 Note 13 - Forsikringsrelaterte driftskostnader og andre kostnader ................................. 41 Note 14 - Skattekostnad ......................................................................................................... 42 Note 15 - Resultatanalyse ....................................................................................................... 43 Note 16 - Flytting til og fra pensjonskassens pensjonsordning ......................................... 44 Note 17 - Poster utenom balansen ....................................................................................... 44 Note 18 - Beskrivelse av pensjonsordningen ….................................................................... 45 Note 19 - Virkningen av endringer i forutsetninger ............................................................ 47 Note 20 - Transaksjoner med nærstående parter ............................................................... 48 Note 21 - Finansiell risiko knyttet til finansielle instrumenter ........................................... 48 Note 22 - Finansielle instrumenter målt til virkelig verdi over resultatet ......................... 51 Note 23 - Investeringseiendommer ...................................................................................... 51 Note 24 - Investeringer som holdes til forfall ...................................................................... 52 Note 25 - Obligasjoner og obligasjonsfond .......................................................................... 53 Note 26 - Utlån og fordringer til amortisert kost (obligasjoner med pant) ...................... 53 Note 27 - Finansielle derivater ............................................................................................... 54 Note 28 - Evigvarende ansvarlig lån ...................................................................................... 54 Note 29 - Reassuranse ............................................................................................................ 54 Note 30 - Innskutt egenkapital ............................................................................................... 55 Note 31 - Hendelser etter balansedagen ............................................................................. 55 Forsikringsteknisk oppgjør ...................................................................................................... 57 Revisors beretning ................................................................................................................... 58 Aktuarerklæring ........................................................................................................................ 62

4 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse Nøkkeltall 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 2018 2019 2020 2021 2022 Antall pensjoner 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 2018 2019 2020 2021 2022 Aktive og fratrådte medlemmer 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 2018 2019 2020 2021 2022 Premiereserve -4,0 -2,0 - 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 Verdijustert avkastning 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 2018 2019 2020 2021 2022 Premieinntekter 0 100 200 300 400 500 600 700 2018 2019 2020 2021 2022 Utbetalte pensjoner 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000 2018 2019 2020 2021 2022 Forvaltningskapital Reservefordeling etter medlemstype 32 % Aktive 12 % Fratrådt 4 % Ektefellepensjoner 0 % Barnepensjoner 15 % Uførepensjoner 3 % AFP 34 % Alderspensjoner 4,9 1,4 7,1 5,5 8,1 -1,7 2017 2018 2019 2020 2021 2022

5 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse -6,0 % -4,0 % -2,0 % 0,0 % 2,0 % 4,0 % 6,0 % 8,0 % 10,0 % 2018 2019 2020 2021 2022 Avkastning siste fem år TKP Off kasser KLP 2018 2019 2020 2021 2022 Ansvarlig kapital 3 275 4 008 4 558 5 767 5 363 Kapitalkrav 1 885 2 246 2 456 3 475 3 053 SKD 174% 178% 186% 166% 176% 130% 140% 150% 160% 170% 180% 190% - 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 SKD Millioner kroner Ansvarlig kapital Kapitalkrav SKD 2022 Gjennomsnitt siste fem år TKP -1,7 % 3,78 % Offentlige pensjonskasser -4,6 % 3,66 % KLP -1,1 % 3,97 %

6 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse Nøkkeltall i 1.000 kr 2022 2021 2020 2019 2018 Regnskapstall Premieinntekter (uten tilflyttede reserver) 1 329 894 1 309 627 835 935 1 000 803 917 417 Utbetalte pensjoner 605 137 563 608 528 405 484 545 461 459 Driftskostnader 36 407 36 692 34 774 32 727 33 780 Sum egenkapital (inkl. RUF) 1) 1 707 003 1 664 618 1 579 496 1 472 222 1 317 918 Ansvarlig lånekapital 100 575 100 575 100 575 100 575 100 575 Premiereserve 13 806 686 12 825 448 11 812 627 11 516 917 10 870 987 Tilleggsavsetninger 0 980 973 901 705 742 873 598 288 Kursreguleringsfond 0 2 427 969 1 573 146 1 146 259 688 224 Bufferfond 2 799 131 0 0 0 0 Premiefond 462 005 744 459 939 726 225 231 183 101 Forvaltningskapital 18 908 046 18 802 199 16 931 294 15 227 832 13 820 923 Medlemmer Antall aktive medlemmer 14 545 14 465 14 130 13 291 13 357 Fratrådte med rettighet 11 060 9 584 7 482 6 989 6 622 Fratrådte uten rettighet 26 800 25 935 26 415 24 920 23 545 Sum aktive og fratrådte 52 405 49 984 48 027 45 200 43 524 Alderspensjonister 6 343 6 051 5 738 5 146 4 779 AFP og tidligpensjonister 508 496 487 502 501 Uførepensjonister 2 662 2 588 2 448 2 263 2 253 Ektefellepensjonister 917 902 895 863 823 Barnepensjonister 56 56 60 47 42 Sum pensjoner 10 486 10 093 9 628 8 821 8 398 Sum forsikrede 62 891 60 077 57 655 54 021 51 922 Forholdstall Verdijustert avkastning 2) -1,66 % 8,06 % 5,47 % 7,07 % 1,42 % Resultatført avkastning -1,66 % 2,85 % 2,74 % 3,66 % 1,95 % Driftskostnader/gjennomsnitt. forvaltningskapital 0,19 % 0,21 % 0,22 % 0,23 % 0,25 % Soliditet Solvenskapitaldekning uten overg.regel 176 % 166 % 186 % 178 % 174 % Solvenskapitaldekning med overg.regel 176 % 166 % 186 % 178 % 174 % Stresstest I - bufferkapitalutnyttelse 68 % Solvensmargin 465,4 % 348,1 % 355,9 % 359,8 % 343,5 % Gjennomsnittlig grunnlagsrente per 31.12. 2,30 % 2,33 % 2,37 % 2,49 % 2,52 % 1) Risikoutjevningsfond 2) TKP har felles forvaltning av kollektiv- og selskapsporteføljen, og porteføljene har samme avkastning

7 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse 1 Innledning Trondheim kommunale pensjonskasse forvalter pensjonsordningen for ansatte i Trondheim kommune og selskaper med nær tilknytning til kommunen. Pensjonskassens formål er å yte pensjon til medlemmer og andre pensjonsberettigede. Forvaltning av pensjonsmidlene og oppfølging av pensjonskassens risiko har stått sentralt i styrets arbeid i 2022. 2022 ble et krevende år i finansmarkedene med økt geopolitisk usikkerhet, svak økonomisk vekst og høy inflasjon. Både internasjonale og norske aksjer falt i verdi samtidig som markedsrentene steg betydelig gjennom året. Den verdijusterte avkastningen på TKPs finansielle portefølje ble -1,7 prosent. Negativ avkastning skyldes i hovedsak svake aksjemarkeder, men også noe tap i renteporteføljen og eiendomsporteføljen. Til tross for svak samlet avkastning mener styret at pensjonskassens avkastning sammenlignet med andre leverandører av offentlig tjenestepensjon relativt sett er god. Dette skyldes i hovedsak høy avkastning i unoterte aksjer og god avkastning i renteporteføljen. Aksjeandelen i porteføljen var stabil rundt 30 prosent gjennom året. Soliditeten i pensjonskassen gjorde det mulig å opprettholde aksjeandelen gjennom et turbulent år. Det er styrets oppfatning at TKP står godt rustet ved inngangen til 2023. Det er et mål at pensjonskassen skal være en ansvarlig investor og forvalter av medlemmenes pensjonsmidler. Målet er høyest mulig avkastning innenfor ansvarlige rammer. Bærekraftige investeringsvalg handler både om å bidra positivt til en bærekraftig utvikling, og redusere bærekraftsrisikoen i porteføljen. Etter at smitteverntiltakene ble avsluttet tidlig i 2022 er ansatte tilbake på jobb i kontorlokalene og vi har åpent for medlemmer. Vi har gjennom 2022 opprettholdt en god og stabil drift, med høy aktivitet. Vi mottok 611 søknader, fordelt på alderspensjon (156), uførepensjon (345) og AFP (110) i løpet av året. I 2021 mottok vi 655 pensjonssøknader. Vi har fornyet hjemmesiden med oppdatert og lett tilgjengelig pensjonsinformasjon, blant annet ved hjelp av animasjonsfilmer om offentlig tjenestepensjon. Styrets årsberetning for 2022

8 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse Vi har gjennomført flere informasjonskurs for medlemmer om ny og gammel pensjonsordning. Informasjon om offentlig tjenestepensjon er stadig mer etterspurt som følge av kompleksiteten i regelverket. Vi merker også at informasjonsbehovet øker som følge av større oppmerksomhet om pensjon i samfunnet generelt. TKP ønsker å nå ut til alle våre medlemmer med informasjon om offentlig tjenestepensjon. Vi har laget en profil på LinkedIn og ønsker med det å nå ut til flere med nyttig informasjon. Fra 2023 er nytt tjenestepensjonsdirektiv innlemmet i norsk regelverk. Gjennom 2022 er det gjort flere tilpasninger i pensjonskassen for å tilfredsstille de nye kravene. Dette gjelder blant annet innføring av uavhengige kontrollfunksjoner, nye risikorapporter og utbedring av medlemsinformasjon. Pensjonskassen er opptatt av å ha god og åpen dialog med arbeidsgiverne og i særlig grad Trondheim kommune. TKP har jevnlige møter med kommunen hvor det blant annet legges vekt på orientering om kapitalforvaltningen og utnyttelsen av pensjonskassens risikokapasitet. 2 Pensjonskassens virksomhet Virksomhetsområde TKPs formål er å yte alders- og uførepensjon til medlemmene og ektefelle- og barnepensjoner til deres etterlatte. Pensjonsordningen er en offentlig tjenestepensjonsordning etter sentral generell særavtale (SGS) for kommunal sektor. TKP er pliktig pensjonsordning for ansatte i Trondheim kommune og tilknyttede enheter. Det er imidlertid unntak for sykepleiere som har lovpålagt pensjonsordning i Sykepleierordningen som administreres av Kommunal Landspensjonskasse (KLP), og undervisningspersonale som har lovpålagt medlemskap i Statens Pensjonskasse (SPK). TKP er en selvstendig juridisk enhet, og virksomheten er i hovedsak underlagt det samme regelverket som gjelder for finans- og forsikringsbransjen. Pensjonskassens midler holdes adskilt fra kommunens midler, og pensjonskassen hefter ikke for kommunens forpliktelser. Pensjonskassen har konsesjon og står under tilsyn av Finanstilsynet. Mål og strategi Pensjonskassens overordnede mål er å være Trondheim kommunes foretrukne pensjonsleverandør. Dette skal pensjonskassen oppnå ved å forvalte og finansiere utbetalinger til nåværende og fremtidige pensjonister på en slik måte at behovet for tilskudd til pensjonsordningen fra arbeidsgiverne blir lavest mulig over tid. Virkemidlene er god avkastning på den kapitalen pensjonskassen forvalter og en kostnadseffektiv drift av virksomheten. Pensjonsløftet kommunen og de øvrige arbeidsgiverne gir sine ansatte skal innfris over en lang periode. For å oppnå en langsiktig god avkastning må pensjonskassen ta investeringsvalg som reduserer bærekraftsrisikoen i investeringsporteføljen og bidrar til et lavutslippssamfunn. Samtidig skal kortsiktige regulatoriske dekningskrav oppfylles. Ved forvaltningen av pensjonskassens kapital må begge hensyn ivaretas innenfor rammen av forsvarlig risikostyring. Pensjonskassen skal også yte god service til medlemmer og arbeidsgivere. Det innebærer å gi god informasjon om rettigheter og plikter, og at riktig pensjon utbetales til rett person til rett tid.

Administrerende direktør Hilde Aunvåg Finans- og fagstab Roger Skjelsvik Bjørn Tore Johnsen Risikostyring Erik Andreas Skjetne Kapitalforvaltning Kjell Johansen Magne Slørdahl Regnskap Asbjørg Husby Pensjon Ken Wenes (avdelingsleder) Audhild Fandin Birgit Kvamme Renate Søbstad Janne Øien Synnøve Antonsen Hege Langrød 9 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse Styret Pensjonskassen ledes av et styre med syv medlemmer. Fem av styremedlemmene oppnevnes av Trondheim bystyre, og to av arbeidstakernes organisasjoner. Styret er valgt for perioden 2019-2023. Tre av syv medlemmer er kvinner. Det ble i 2022 gjennomført syv styremøter og behandlet 88 saker. Organisasjon TKP har 14 fast ansatte medarbeidere, og antall årsverk ved utgangen av 2022 er 13,8. Det er åtte kvinner og seks menn i organisasjonen. Pensjonskassen vektlegger likestilling. TKP er medlem av interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen Samfunnsbedriftene og av Pensjonskasseforeningen. TKP er sertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift. Det er viktig for pensjonskassen å ha medarbeidere med god kompetanse. Pensjonskassen har til sammen åtte medarbeidere på pensjonsområdet og seks medarbeidere på kapitalforvaltning og administrative funksjoner. Pensjonskassen skal drives på en kostnadseffektiv måte. I 2022 var de samlede driftskostnadene 36,4 millioner kroner eller 0,19 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Sykefraværet i 2022 var 89 dager, tilsvarende 2,6 prosent. Dette er en økning fra 1,9 prosent i 2021. Det har i 2022 ikke vært skader eller ulykker av noen art på arbeidsplassen. Pensjonskassen har et godt arbeidsmiljø, med kontorlokaler sentralt i Trondheim. Pensjonskassens virksomhet bidrar i liten grad til direkte forurensing av det ytre miljøet. Indirekte har pensjonskassen imidlertid finansielle investeringer i selskaper som forurenser i mer eller mindre grad. Se ytterligere omtale under avsnittet Samfunnsansvar.

10 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse Samarbeidspartnere TKPs viktigste samarbeidspartnere er: • KLP Forsikringsservice AS – aktuartjenester • Gabler AS – fagsystemet Kompas, medlemsportal, rådgivning pensjon og kapitalforvaltning • Stacc Escali AS – portefølje- og rapporteringssystem • Uni Micro AS – regnskap- og lønnssystem • KPMG – ekstern revisjon • Ernst & Young – intern revisjon Gabler Pensjonstjenester AS er valgt som ny leverandør av aktuartjenester fra 2023. TKP har en ansvarsforsikring for styret og ledelse gjennom Chubb med en forsikringsdekning på inntil 100 millioner kroner. TKP har en toårig avtale om katastrofereassuranse gjennom forsikringsselskapet Arch Reinsurance. Avtalen har en dekning på 100 millioner kroner per definerte katastrofe, og den begrenses til to katastrofer per kalenderår. Antall medlemmer og pensjonister Pensjonskassen har 14 545 aktive medlemmer. 37 860 er fratrådte medlemmer, hvorav 26 800 er uten rettighet. Det vil si at de har mindre enn tre års opptjening i bruttoordningen og mindre enn ett års opptjening i den nye påslagsordningen. Antallet medlemmer (aktive og fratrådte) har økt med 2 421 det siste året. 2022 2021 2020 2019 2018 Aktive medlemmer 14 545 14 465 14 130 13 291 13 357 Fratrådte medlemmer med rettighet 11 060 9 584 7 482 6 989 6 622 Fratrådte medlemmer uten rettighet 26 800 25 935 26 415 24 920 23 545 Pensjoner 10 486 10 093 9 628 8 821 8 398 Sum 62 891 60 077 57 655 54 021 51 922 Ved utgangen av 2022 løper det totalt 10 486 pensjoner i TKP, en økning på 393 fra året før. Gruppen alderspensjonister har økt med 292, mens antallet uførepensjonerte viser en økning på 74. Antallet ektefelle- og barnepensjoner viser en samlet økning på 15. For øvrig er det en økning i antall AFP-­ pensjonister med 12. 2022 2021 2020 2019 2018 Alderspensjonister 6 343 6 051 5 738 5 146 4 779 AFP og tidligpensjonister 508 496 487 502 501 Uførepensjonister 2 662 2 588 2 448 2 263 2 253 Ektefellepensjonister 917 902 895 863 823 Barnepensjonister 56 56 60 47 42 Sum pensjoner 10 486 10 093 9 628 8 821 8 398 Figuren under viser utviklingen i antall medlemmer etter medlemsstatus og alder.

11 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse Premieinntekter Premiene er kjønns- og aldersnøytrale i samsvar med bestemmelser i sentral generell særavtale (SGS). Pensjonskassen tilføres premie hvert år som er tilstrekkelig til å dekke forpliktelsene i henhold til inngåtte forsikringsavtaler. Tabellen under viser forfalt premie de siste fem år. 2022 2021 2020 2019 2018 Forfalt premie 1 330 1 310 836 1 001 917 Tallene er oppgitt i millioner kroner. Premien består av arbeidstakers og arbeidsgivers innbetaling av premie. Arbeidstaker betaler to prosent av lønn. Arbeidsgivers premie består av ordinær premie, premie for ikke-forsikringsbare ytelser, refusjoner for AFP, reguleringspremie og rentegarantipremie. Premieinntektene var 1 330 millioner kroner i 2022 mot 1 310 millioner kroner i 2021. Premieelementer 2022 2021 Medlemsinnskudd 114 109 Arbeidsgivers andel av ordinær premie 429 426 Ikke-forsikringsbare ytelser 120 65 AFP og bevilgningspensjon 98 91 Reguleringspremie 565 615 Rentegarantipremie 4 4 Samlet premie 1 330 1 310 Tallene er oppgitt i millioner kroner. Premieøkningen var størst på ikke-forsikringsbare ytelser. Dette er engangspremie for ytelser som ikke dekkes av ordinær årspremie, og består i hovedsak av den såkalte bruttogarantien og 85-årsregelen. Bruttogarantien sikrer at samlet pensjon fra folketrygden og pensjonskassen utgjør 66 Trondheim kommunale pensjonskasse 7 Premieinntekter Premiene er kjønns- og aldersnøytrale i samsvar med bestemmelser i sentral generell særavtale (SGS). Pensjonskassen tilføres premie hvert år som er tilstrekkelig til å dekke forpliktelsene i henhold til inngåtte forsikringsavtaler. Tabellen under viser forfalt premie de siste fem år. 2022 2021 2020 2019 2018 Forfalt premie 1 330 1 310 836 1 001 917 Premien består av arbeidstakers og arbeidsgivers innbetaling av premie. Arbeidstaker betaler to prosent av lønn. Arbeidsgivers premie består av ordinær premie, premie for ikke-forsikringsbare ytelser, refusjoner for AFP, reguleringspremie og rentegarantipremie. Premieinntektene var 1 330 millioner kroner i 2022 mot 1 310 millioner kroner i 2021. Premieelementer 2022 2021 Medlemsinnskudd 114 109 Arbeidsgivers andel av ordinær premie 429 426 Ikke-forsikringsbare ytelser 120 65 AFP og bevilgningspensjon 98 91 Reguleringspremie 565 615 Rentegarantipremie 4 4 Samlet premie 1 330 1 310 Premieøkningen var størst på ikke-forsikringsbare ytelser. Dette er engangspremie for ytelser som ikke dekkes av ordinær årspremie, og består i hovedsak av den såkalte bruttogarantien og 850 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 Alder 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 89 92 95 98 101 Antall medlemmer etter medlemsstatus og alder Aktive Fratrådte m/rett Fratrådte u/rett Alderspensjon Barnepensjon Ektefellepensjon Uførepensjon AFP og tidligpensjon

12 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse prosent for medlemmer med rettighet til dette. 85-årsregelen innebærer mulighet for inntil 3 års tidligere avgang for yrkesgrupper med særaldersgrense. Om lag 35 millioner kroner av premien til ikke-forsikringsbare ytelser skyldes at NAV har nedjustert levealderen for de som ikke har fylt 61 år i sine pensjonsberegninger. Dette medfører økte årlige pensjoner i TKP, og siden pensjonskassen ikke har nedjustert levealderen i premietariffen, medfører det krav til økt premiereserve. Reguleringspremien dekker den økte pensjonsforpliktelsen som følge av årets økning i grunnbeløpet (G) og årets lønnsøkning. I 2022 utgjorde reguleringspremien 565 millioner kroner, mens den i 2021 utgjorde 615 millioner kroner. Pensjonsutbetalinger Utbetalte pensjoner utgjorde 605 millioner kroner i 2022 mot 564 millioner kroner i 2021, det vil si en økning på 7,3 prosent. Den største andelen av utbetalingen går til alders- og uførepensjonister med henholdsvis 359 og 101 millioner kroner. 2022 2021 2020 2019 2018 Pensjonsutbetalinger 605 564 528 485 461 Tallene er oppgitt i millioner kroner. 3 Kapitalforvaltning Mål og strategi Formålet med kapitalforvaltningen er å oppnå best mulig avkastning over tid innenfor forsvarlige risikorammer, med tilbørlig hensyn til bærekraftperspektivet, og innenfor det til enhver tid gjeldende regelverk. Det er et mål å oppnå en avkastning minimum tilsvarende den garanterte renten til medlemmene. Pensjonskassens forvaltning har et langsiktig perspektiv, som skal sikre utbetaling av pensjon til dagens pensjonister og aktive medlemmer langt fram i tid. En god og forutsigbar avkastning er også viktig for å redusere arbeidsgivernes pensjonskostnader. Kapitalforvaltningen skal ta hensyn til utviklingen av pensjonskassens forpliktelser over tid, pensjonskassens risikobærende evne og medlemmenes interesser. Styret vedtar årlig pensjonskassens kapitalforvaltningsstrategi, med rammer for hvordan pensjonskassens midler skal forvaltes. Pensjonskassen skal ha oversikt over, helhetlig styring av, og god kontroll over risikoer i kapitalforvaltningen. De risikoer pensjonskassen er eksponert for gjennom forvaltningen av porteføljen skal være forsvarlig sett i forhold til pensjonskassens ansvarlige kapital. Bufferfond Fra 1. januar 2022 ble det innført et felles kundefordelt bufferfond for pensjonsordninger i offentlig sektor. Tidligere tilleggsavsetninger og kursreguleringsfond er slått sammen til et nytt bufferfond. Bufferfondet kan dekke negativt avkastningsresultat, og midler fra bufferfond kan tilføres kundene

13 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse som overskudd. Regelendringen gir bedre beskyttelse av pensjonskassens egenkapital, hvor det blant annet blir mulig å selge verdipapirer uten at det får effekt på bufferkapitalsituasjonen. Aktivaallokering Over tid vil valg av aktivasammensetning være avgjørende for avkastningsresultatet. Dette gjelder spesielt fordelingen mellom rentepapirer og aksjer, som i stor grad bestemmes av størrelsen på den ansvarlige kapitalen. Strategisk aksjevekt ble økt fra 24 til 30 prosent i 2021. Pensjonskassen var i stand til å opprettholde aksjeandelen gjennom 2022, til tross for et turbulent år med stor finansiell usikkerhet. Styret anslår at risikoprofilen er forsvarlig og om lag på linje med andre kommunale pensjonskasser. TKPs aktivaallokering ved utgangen av de to siste årene vises i tabellen under. Prosent Aktivaklasse Strategi Ramme 2022 2021 Bank 5 1 - 10 1,8 2,9 Obligasjoner - omløp 38 30 - 50 34,5 38,1 Obligasjoner - amortisert kost 15 10 - 28 21,9 16,1 Eiendom 12 10 - 15 12,0 12,7 Aksjer, herav 30 25 - 32 29,8 30,3 Norske aksjer 5 3 - 7 5,1 5,4 Internasjonale aksjer 20 16 - 24 19,1 20,0 Private equity 5 3 - 6 5,6 4,8 Sum 100 100 100 Forvaltningskapital Samlet forvaltningskapital var ved utgangen av 2022 18 908 millioner kroner, en økning på 106 millioner kroner fra 2021. Lav vekst i forvaltningskapitalen skyldes negativ avkastning i forvaltningen, mens premieinntektene fratrukket pensjonsutbetalinger bidro positivt. Forvaltningskapitalen er delt i en kollektivportefølje (kundenes pensjonsmidler) og en selskapsportefølje (pensjonskassens egne midler), som utgjør hhv 90,5 og 9,5 prosent. Midlene er under felles forvaltning. Avkastning TKPs verdijusterte kapitalavkastning for 2022 ble -1,7 prosent, mot 8,1 prosent i 2021. Svak avkastning i internasjonale og norske børsnoterte aksjeinvesteringer er de største bidragsyterne til den negative avkastningen.

14 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse Russlands krig mot Ukraina med påfølgende økt politisk risiko sammen med svakere økonomisk vekst og høy inflasjon bidro til fall i aksjemarkedene. Oslo børs (fondsindeksen) falt 7,1 prosent, mens den globale verdensindeksen MSCI World All Country i lokal valuta falt 16 prosent. Rentenivået i Norge steg betydelig, og Norges Bank satte opp renten fra 0,5 prosent til 2,75 prosent. 3 måneders NIBOR økte fra 0,95 prosent til 3,26 prosent, og 5 års swaprente økte fra 1,87 prosent til 3,26 prosent i løpet av 2022. TKPs globale og norske aksjeinvesteringer falt med henholdsvis 12,0 og 4,6 prosent. Avkastningen på omløpsobligasjoner ble -1,2 prosent, mens den ble 3,6 prosent for obligasjoner til amortisert kost. Verdien av eiendomsporteføljen ble redusert med 0,8 prosent mens verdien av unoterte aksjer (Private Equity) steg med 19,2 prosent. Fordelt på aktivaklassene er verdijustert avkastning i pensjonskassen de to siste årene følgende: Prosent Aktivaklasse 2022 2021 Bankinnskudd 2,0 0,7 Omløpsobligasjoner -1,2 0,6 Obligasjoner til amortisert kost 3,6 3,7 Eiendom -0,8 12,4 Norske aksjer -4,6 23,7 Internasjonale aksjer -12,0 20,2 Private equity 19,2 28,9 Verdijustert avkastning -1,7 8,1 I et krevende verdipapirmarked anser styret at resultatet for 2022 er godt. 4 Samfunnsansvar Samfunnsansvar handler om hvordan virksomheten påvirker mennesker, miljø og samfunn. Vårt ansvar er å utbetale riktig pensjon til rett tid til rett person. Pensjonskassen skal gi god informasjon og god service til medlemmene. Som en ansvarlig bedrift har TKP også ansvar for å forvalte pensjonsmidlene slik at de bidrar til en bærekraftig utvikling og til så lave og forutsigbare pensjonsutgifter for arbeidsgiverne som mulig, det vil si med en best mulig avkastning. Ny lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon trådte i kraft 1.1.2023. Loven dekker kravene i den såkalte Offentliggjøringsforordningen (SFDR). Den nye loven medfører blant annet at pensjonskasser skal offentliggjøre bærekraftsrelaterte opplysninger til sine medlemmer. Pensjonskassen har publisert informasjon om hvordan retningslinjene for bærekraft er integrert i investeringsbeslutningene og om godtgjørelsesordningene eventuelt påvirker beslutningene om bærekraft i investeringene. TKP velger å etterleve kravene i artikkel 8 i offentlighetsforordningen, som innebærer at vi på nettsidene skal forklare hvordan pensjonsordningen fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper. TKP legger til grunn at god avkastning over tid er avhengig av en bærekraftig utvikling i miljømessig og samfunnsmessig forstand. TKP tar bærekraftshensyn i kapitalforvaltningen i dag, men negative konsekvenser av bærekraftsvalg er ikke alene styrende for forvaltningen. Retningslinjer for ansvarlige

15 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse investeringer handler både om å bidra positivt til en bærekraftig utvikling og redusere bærekraftsrisikoen i porteføljen. Som langsiktig investor ønsker TKP å bidra til et bærekraftig lavutslippssamfunn. I seleksjonen av forvaltere skal pensjonskassen gjøre en helhetlig vurdering av om forvalters tilnærming til ansvarlighet og bærekraft fremstår troverdig og effektiv. Både den interne forvaltningen og våre eksterne forvaltere skal jobbe i henhold til FNs Prinsipper for Ansvarlige Investeringer (PRI). TKP har som minimumskrav at investeringene gjøres i tråd med allment aksepterte normer for god forretningsadferd, slik som FNs Global Compact. TKP stiller videre krav til transparens i porteføljen. Transparens er en forutsetning for kontroll og etterlevelse av retningslinjer for bærekraftige investeringer. TKP følger opp at eksterne forvaltere etterlever Statens Pensjonsfond Utlands (SPUs) offisielle ekskluderingsliste. Ved avvik fra våre retningslinjer skal pensjonskassen ta kontakt med de aktuelle forvalterne og gjøre en vurdering av konsekvens og reaksjonsform. Salg av investeringen skal gjennomføres dersom avviket er grovt og systematisk, men positiv påvirkning er normalt å foretrekke framfor salg. TKP har en målsetning om å bidra til oppnåelse av Parisavtalens målsetning om maksimalt 1,5 grader oppvarming over førindustrielt nivå, hvilket i praksis innebærer at investeringsporteføljen skal ha netto nullutslipp senest innen 2050. For å sikre at porteføljen beveger seg i riktig retning skal TKP øke eksponeringen til selskaper godt posisjonert overfor det grønne skiftet, og gradvis redusere andelen fossil eksponering. Foto: shutterstock.com

16 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse 5 Årets resultat TKP fikk et negativt regnskapsmessig resultat i 2022. Verdijustert avkastning ble -1,7 prosent, betydelig lavere enn den garanterte renten på 2,3 prosent. I tillegg gir resultatet for selskapsporteføljen et negativt bidrag. Resultatet for kollektiv- og selskapsporteføljen er fordelt på følgende resultatelementer (tall i millioner kroner): Resultatoversikt 2022 2021 Brutto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen -285,4 1254,7 Til kursreguleringsfond 0,0 -854,8 Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen -285,4 399,9 Garanterte renter -324,5 -310,5 Avkastningsresultat -609,9 89,3 Samlet premie til administrasjon 57,5 57,2 Herav til administrasjonsreserve -19,8 -21,3 Forsikringsrelaterte kostnader -35,7 -35,9 Administrasjonsresultat 2,0 0,0 Risikoresultat 13,6 -13,1 Premie til avkastningsgaranti 3,8 3,5 Resultat av teknisk regnskap før disponering -590,5 79,7 Avkastningsresultat overført fra bufferfond 609,8 0,0 Avkastningsresultat overført til tilleggsavsetninger 0,0 -79,3 Avkastningsresultat overført til premiefond 0,0 -7,4 Risikoresultat overført til premiefond -6,8 0,0 Endring i levealdersjustering 2020 overført til premiefond 0,0 -82,6 Resultat kollektivporteføljen 12,5 -89,6 Resultat selskapsporteføljen -28,4 123,4 Totalresultat før andre inntekter og kostnader -15,8 33,8 Avkastningsresultat Avkastningsresultatet er lik verdijustert avkastning fratrukket den årlige rentegarantien til medlemmene. Avkastningsresultatet i 2022 er på -609,9 millioner kroner. Avkastningsresultatet dekkes av bufferfondet som reduseres fra 3 409 til 2 799 millioner kroner. Etter dekningen av årets avkastningsresultat utgjør bufferfondet 19,6 prosent av premiereserven og premiefondet, og tilsvarer 8 - 9 års rentegaranti.

17 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse Administrasjonsresultat Administrasjonsresultatet er årets administrasjonsinntekter fratrukket andel til administrasjonsreserve og årets kostnader. Administrasjonsresultatet i 2022 er 2,0 millioner kroner. TKPs totale administrasjons- og driftskostnader er 36,4 millioner kroner i 2022. Administrasjons- og driftskostnadene utgjør 0,19 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, ned fra 0,21 prosent i 2021. Risikoresultat Risikoresultatet viser om pensjonskassen utvikler seg forsikringsmessig som forventet. Risikoresultatet viser forskjellen i levealder, dødelighet og uførhet sammenlignet med det som er forutsatt i premietariffene som arbeidsgiver betaler. Årets premier antas å være tilstrekkelige, og i et normalår vil man som følge av marginer i tariffene oppleve risikooverskudd. Risikoresultatet vil svinge fra år til år. I 2022 fikk pensjonskassen et risikoresultat på 13,6 millioner kroner. Risikoresultatet er positivt på alle tre risikoelementer (død, overlevelse og uførhet). Av risikoresultatet overføres lovens maksimum 6,8 millioner kroner til risikoutjevningsfondet, og samme beløp overføres til kundenes premiefond. Pensjonsforpliktelser og avsetning til premiereserve Brutto premiereserve har økt fra 12 825 millioner kroner ved utgangen av 2021 til 13 807 millioner kroner ved utgangen av 2022, det vil si en avsetning i det forsikringstekniske regnskapet på 982 millioner kroner. Gjennomsnittlig garantert rente ved utgangen av 2022 er 2,30 prosent. I brutto premiereserve inngår erstatningsavsetningen med 152 millioner kroner (1,1 prosent av netto premiereserve) som vurderes til å være tilstrekkelig. Erstatningsavsetningen, som er uendret fra 2021, gjelder både inntrådte, ikke rapporterte erstatningsmessige hendelser og rapporterte, ikke oppgjorte erstatningsmessige hendelser. Administrasjonsreserven inngår også i brutto premiereserve med 398 millioner kroner, lik 3,0 prosent av premiereserven. Det vil si samme prosentvise nivå som ved utgangen av 2021. Administrasjonsreserven vurderes å være tilstrekkelig. Administrasjonsreserven er ment å dekke administrasjonskostnader i pensjonskassens restlevetid dersom kassen skulle avvikles. Premiefond Ved utgangen av året er samlet premiefond på 462,0 millioner kroner, en reduksjon på 282,5 millioner kroner fra året før. Premiefondet er i 2022 tilført renter med 12,7 millioner kroner og 11,8 millioner kroner som følge av avregning av reguleringspremie og andel av risikoresultatet. Avregning av ikke-­ forsikringsbare ytelser er belastet premiefondet med 45,8 millioner kroner. Arbeidsgiverne har dekket en betydelig del av årets premie ved bruk av premiefondet. Trondheim kommunes andel av premiefondet er 445,2 millioner kroner, resten tilhører øvrige arbeidsgivere. Tilførsel av egenkapital TKP tilføres årlig egenkapital fra arbeidsgiverne. Den årlige egenkapitaltilførselen utgjør 0,47 prosent av TKPs samlede premiereserve. For 2022 utgjør dette 61,1 millioner kroner.

18 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse Rentegarantipremien kan variere betydelig avhengig av størrelsen på relevant bufferkapital, rentenivå og aktivasammensetning. Dette medfører at en betydelig del av markedsrisikoen på plasseringene i verdipapirmarkedet og renterisikoen på forpliktelsene er overført til arbeidsgiverne. Supplerende kapital Finanstilsynet har godkjent ikke innbetalt egenkapitalinnskudd som supplerende kapital. Den supplerende kapitalen utgjør 2,5 prosent av premiereserven som gjelder Trondheim kommune, og utgjør 300 millioner kroner ved årsskiftet. Den supplerende kapitalen kan medregnes som ansvarlig kapital i kapitalgruppe 2 sammen med ansvarlig lån og risikoutjevningsfondet. Tillatelsen gjelder i fire år fra godkjenning 17. oktober 2022. Kontantstrøm Netto kontantstrøm fra drift av pensjonsvirksomheten utgjorde 390 millioner kroner, kontantstrømmene fra finansielle eiendeler er -641 millioner kroner, og kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 57 millioner kroner. Bankinnskudd ble redusert fra 535 millioner kroner til 341 millioner kroner i løpet av 2022. 6 Disponering av årets resultat Årets totalresultat (etter andre inntekter og kostnader) utgjør -18,7 millioner kroner, og dekkes av opptjent egenkapital. 7 Risikostyring, internkontroll og finansiell soliditet Pensjonskassen forvalter betydelig midler og har forpliktelser om utbetaling av pensjoner langt inn i fremtiden. God kontroll og styring av risiko er derfor en forutsetning for at pensjonskassen over tid skal oppnå tilfredsstillende avkastning og sikre utbetaling av pensjon til medlemmene. Innføring av nytt tjenestepensjonsdirektiv i norsk rett (IORP II) styrker kravet til uavhengige kontrollfunksjoner og oppfølging av risiko. TKP har gjennom 2022 etablert to nye kontrollfunksjoner, - risikostyringsfunksjonen og aktuarfunksjonen. Internkontrollfunksjonen ble opprettet allerede i 2016. Styret la i 2022 betydelig vekt på arbeidet med egenvurdering av pensjonskassens risiko og kapitalbehov. Det er utarbeidet en risikorapport som dekker alle vesentlige typer risiko pensjonskassen er utsatt for. Utarbeidelsen skal sikre betryggende styring og kontroll og samtidig øke bevisstgjøringen av risiko. Som en del av vurderingene av pensjonskassens soliditet og utnyttelse av risikobærende evne har pensjonskassen benyttet sensitivitetsanalyser. Dette har også vært en del av dialogen med Trondheim kommune. Styret vedtar årlig strategier for kapitalforvaltningen, likviditeten og forsikringsområdet sammen med overordnet strategi. Strategiene gir rammer for hvor mye risiko pensjonskassen kan ta innenfor ulike områder og gir dermed uttrykk for styrets risikovilje. De viktigste risikoene omtales under.

19 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse Finansiell risiko Den finansielle risikoen i pensjonskassen er hovedsakelig knyttet til evnen til å innfri den årlige avkastningsgarantien på kort og lang sikt. Dette stiller krav til at kapitalen investeres i verdipapirer og andre eiendeler med akseptabel avkastning til akseptabel risiko. Kapitalforvaltningsstrategien gir rammer for aktivaallokering, kredittrisiko, renterisiko, valutarisiko med mer. Målet er å oppnå en høyest mulig avkastning samtidig som den risikobærende evnen opprettholdes. Den finansielle risikoen må fortløpende avpasses pensjonskassens soliditet. TKPs styre går årlig gjennom strategien for kapitalforvaltningen, med sikte på å ha en hensiktsmessig fordeling på aktivaklasser og sektorer. Strategien søker å utnytte at aktivaklassene ofte svinger i utakt, slik at det kan oppnås høyere totalavkastning til begrenset risiko. Spesielt viktig for TKP er den markedsrisiko porteføljen er eksponert for. Markedsrisiko er risikoen for at pensjonskassens verdier reduseres som følge av en uventet og ugunstig markedsbevegelse. Det kan være betydelig fall i aksjemarkedet, valutakurstap, kurstap i renteporteføljen eller fall i eiendomsmarkedet. Kapitalforvaltningsstrategien, og derigjennom markedsrisikoen, er tilpasset den risikotoleransen TKP har. Forsikringsrisiko Forsikringsrisiko er risikoen for at utbetalingene til pensjon blir større enn hva det er tatt høyde for ved innbetaling av pensjonspremie. Dette kan oppstå ved at faktisk levealder, dødelighet og uførhet utvikler seg annerledes enn forutsatt i premietariffen. Forsikringsrisikoen begrenses ved at premietariffen og premiereserven fastsettes basert på et kvalitativt godt datagrunnlag og ved god risikostyring. Risikoresultatet må følges over tid for å identifisere endringer og ta inn endrede forutsetninger i premietariffen. I tillegg har pensjonskassen inngått avtale om katastrofereassuranse. Risikostyring og solvenskapitaldekning (SKD) Pensjonskassen ønsker å oppnå høyest mulig avkastning innenfor rammen av forsvarlig risiko. Evnen til å ta risiko avhenger av hvor mye ansvarlig kapital pensjonskassen har. TKP foretar beregninger av solvenskapitaldekningen i samsvar med det forenklede solvenskapitalkravet. TKPs soliditetskapital er relativt god ved utgangen av 2022, og gir akseptabel handlefrihet i kapitalforvaltningen. Dette til tross for negativ avkastning og redusert ansvarlig kapital i 2022. TKPs kapitaldekning ved utgangen av de to siste årene er:

20 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse Solvenskapitaldekning 2022 2021 Markedsrisiko 3 233 3 733 Livsforsikringsrisiko 783 791 Motpartsrisiko 27 39 Diversifiseringseffekter -523 -547 Kapitalkrav før operasjonell risiko 3 520 4 016 Operasjonell risiko 72 72 Justering utsatt skatt -539 -613 Forenklet solvenskapitalkrav 3 053 3 475 Ansvarlig kapital 5 363 5 767 Solvenskapitaldekning 176 % 166 % Tallene er oppgitt i millioner kroner. Solvenskapitaldekningen er 176 prosent ved årsskiftet, mot 166 prosent ved utgangen av 2021. Det er altså en økning i SKD til tross for redusert bufferfond og lavere ansvarlig kapital. Dette skyldes lavere solvenskapitalkrav som følge av lavere kapitalkrav for aksjer som er en del av markedsrisikoen. Kapitalkravet for aksjer er lavere fordi den såkalte stressfaktoren på aksjer er redusert. Styret vurderer solvenskapitaldekningen som akseptabel og i samsvar med målsettingen i kapitalforvaltningsstrategien. Solvensmarginkapitalen har økt betydelig i 2022 som følge av at 50 prosent av bufferfondet teller som solvensmarginkapital. Solvensmarginkravet har også økt som følge av at bufferfondet inngår i brutto forsikringsfond samt vekst i premiereserven. Solvensmargindekningen utgjør 465 prosent ved utgangen av 2022 mot 348 prosent ved forrige årsskifte. Internkontroll Internkontrollen i pensjonskassen innebærer identifisering, styring, overvåkning og rapportering av selskapets risiko innenfor alle virksomhetsområder. Hvert virksomhetsområde vurderer sannsynlighet og konsekvens for at ulike hendelser kan inntreffe. På bakgrunn av funn planlegges relevante tiltak for å redusere sannsynligheten for at en hendelse inntreffer eller reduserer konsekvensen av at en hendelse inntreffer. Internrevisjonen foretar uavhengige vurderinger og tester av vesentlige finansielle, forsikringsmessige og operasjonelle risikoer i driften av pensjonskassen. Pensjonskassens internkontroll ble vurdert som tilfredsstillende i 2022. Personvern Pensjonskassen behandler personopplysninger, herunder informasjon som klassifiseres som sensitiv. TKP har som mål å trygge behandlingen av personopplysninger gjennom å sikre konfidensialitet, men samtidig opprettholde tilgjengelighet ved saksbehandling. Behandlingen må til enhver tid oppfylle krav i Lov om behandling av personopplysninger. Dette gjelder både behandling av personopplysninger ved intern saksbehandling og der vi benytter eksterne leverandører. TKP har databehandleravtale med alle eksterne leverandører der dette er aktuelt.

21 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse I 2022 hadde vi to tilfeller av brudd på behandling av personopplysninger. Det ene bruddet medførte at sensitive opplysninger kom på avveie og ble meldt til Datatilsynet. I etterkant er interne rutiner gjennomgått og endret. Blant annet erstatter digitale systemer manuell behandling av sensitive opplysninger i noen arbeidsprosesser. Endringen reduserer risikoen for at en tilsvarende hendelse skal skje igjen. Styret er tilfreds med nye rutiner som bedrer håndteringen av sensitive opplysninger. 8 Fremtidsutsikter God risikostyring og god soliditet er avgjørende for pensjonskassen. Styret vurderer pensjonskassens risikobærende evne som tilstrekkelig til å forvalte pensjonskassens midler innenfor den vedtatte strategien. Styret legger vekt på at pensjonskassen skal forvalte sine midler slik at soliditeten opprettholdes også i fremtiden. Pensjonskassen skal på den ene siden være posisjonert for å få med seg en eventuell oppgang i aksjemarkedet, men samtidig ha en eksponering som tåler et ytterligere markedsfall. Til tross for redusert ansvarlig kapital i 2022, mener styret at soliditeten i pensjonskassen er tilfredsstillende. Sensitiviteten ved en eventuell videre nedgang i aksjemarkedet er høyere enn i fjor, men fortsatt på et akseptabelt nivå. Det har ikke vært behov for å iverksette tiltak for å styrke solvenskapitaldekningen. Grunnlaget for fortsatt drift er derfor til stede. Styret er opptatt av at kapitalforvaltningen fortsatt skal ha en moderat risikoprofil. Russlands invasjon av Ukraina preget hele 2022. Styret forventer at den geopolitiske usikkerheten vil fortsette i 2023. Den svakere økonomiske veksten og høy inflasjon vil nok også sette en demper for fremtidsutsiktene på kort og mellomlang sikt. Styret forventer økt søkelys på bærekraftige investeringer i årene som kommer. Ikrafttredelse av ny lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon krever mer rapportering, og dermed større bevissthet om i hvilken grad pensjonskassen fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper. Pensjonskassen vil i årene fremover stå overfor flere risikofaktorer – både finansielt og operasjonelt. Beredskapsarbeid vil stå sentralt og det vil være viktig å ha gode og sikre digitale løsninger. TKP tar IT-sikkerhet på alvor og i 2022 har alle ansatte gjennomført kurset Nasjonal Sikkerhetsmyndighets grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. Bevisstgjøring og opplæring innen IT-sikkerhet vil være et viktig tema framover. Lovverket for pensjonskasser blir stadig utvidet med sterkere krav til risikovurderinger og dokumentasjon. Dette vil kreve både ressurser og kompetanse i årene som kommer. Ny offentlig tjenestepensjon gjelder for alle som er født i 1963 eller senere. I 2025 vil de første med opptjening i ny ordning bli pensjonister. Det er fortsatt flere forhold knyttet til ny offentlig tjenestepensjon som ikke er avklart, og som krever ytterligere forhandlinger mellom avtalepartene i offentlig sektor. Det foreligger nå et høringsutkast til ny avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor. Regler for særaldersgrenser og overgang fra uførepensjon til alderspensjon er fortsatt uavklart. Når nye regler er på plass vil det sannsynligvis medføre ytterligere behov for systemutvikling, utvidet informasjonsutveksling med andre pensjonskasser, oppdatering av intern kompetanse og god informasjon til medlemmene.

22 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse Styret er fornøyd med at TKP yter sine kunder et kvalitativt godt tilbud, og at administrasjonen kontinuerlig arbeider med dette som mål. Styret takker alle medarbeidere for god innsats i 2022. På samme måte takker styret og administrasjonen Trondheim kommune og alle andre kunder og samarbeidspartnere for et meget godt samarbeid i året som gikk. Trondheim, 27.3.2023 Styret i Trondheim kommunale pensjonskasse Ida Espolin Johnson Svein Sivertsen Ragnar Torvik Styreleder Nestleder Kjersti Aas Ferhat Güven Sonia Tangen Roger Mogseth Hilde Aunvåg Adm. direktør

23 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse RESULTATREGNSKAP (1 000 kr) Note TEKNISK REGNSKAP 2022 2021 1. Premieinntekter 20 1.1. Forfalte premier, brutto 1 329 894 1 309 627 1.2. Avgitte gjenforsikringspremier (196) (192) 16 1.3. Overføring av premiereserve fra andre forsikrings- og pensjonsforetak 0 0 Sum premieinntekter for egen regning 1 329 698 1 309 435 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 2.1. Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak mv. 0 0 2.2. Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler 340 886 278 435 23 2.3. Netto driftsinntekt fra eiendom 20 068 19 267 2.4. Verdiendringer på investeringer (645 441) 857 520 2.5. Realisert gevinst og tap på investeringer (900) 99 490 1 Sum netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen (285 388) 1 254 711 5. Pensjoner mv. 5.1. Utbetalte pensjoner mv. 7 5.1.1. Brutto (605 137) (563 608) 16 5.3. Overføring av premiereserve og tilleggsavsetninger til andre 0 0 Sum pensjoner mv. (605 137) (563 608) 8 6. Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser – kontraktsfastsatte forpliktelser 6.1. Endring i premiereserve mv. 6.1.1. Til premiereserve, brutto (981 238) (1 012 821) 15,16 6.2. Endring i tilleggsavsetninger 0 (79 268) 15 6.3. Endring i kursreguleringsfond 0 (854 823) 6.4. Endring i bufferfond 609 811 0 6.5. Endring i premiefond (12 713) (99 947) 16 6.6. Overføring av tilleggsavsetninger og bufferfond fra andre 0 0 Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser – kontraktsfastsatte forpliktelser (384 140) (2 046 859) 8. Midler tilordnet forsikringskontraktene – kontraktsfastsatte forpliktelser 8,15 8.1. Overskudd på avkastningsresultatet 0 (7 380) 8,15 8.2. Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene (6 814) 0 Sum midler tilordnet forsikringskontraktene – kontraktsfastsatte forpliktelser (6 814) (7 380) 11,12 9. Forsikringsrelaterte driftskostnader 9.1. Forvaltningskostnader (6 814) (7 855) 13 9.2. Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader (28 884) (28 022) 15 Sum forsikringsrelaterte driftskostnader (35 698) (35 877) 15 11. Resultat av teknisk regnskap 12 521 (89 578)

24 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse Note IKKE-TEKNISK REGNSKAP 2022 2021 12. Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen 12.1. Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak mv. 0 0 12.2. Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler 35 547 28 888 23 12.3. Netto driftsinntekt fra eiendom 2 088 1 999 12.4. Verdiendringer på investeringer (67 163) 88 970 12.5. Realisert gevinst og tap på investeringer (94) 10 322 1 Sum netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen (29 621) 130 180 14. Forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen 11,12 14.1. Forvaltningskostnader (709) (815) 13,28 14.2. Andre kostnader (formuesskatt og renter ansvarlig lån) 1 978 (5 959) Sum forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen 1 269 (6 774) 15. Resultat av ikke-teknisk regnskap (28 352) 123 406 16. Resultat før skattekostnader (15 831) 33 828 14 17. Skattekostnader 0 0 18. Resultat før andre inntekter og kostnader (15 831) 33 828 19. Andre inntekter og kostnader 11 19.1.2. Aktuarielle gevinster og tap på ytelsesbaserte pensjonsordninger for ansatte (2 880) (4 808) 20. TOTALRESULTAT (18 711) 29 020 Disponering: (Til) fra risikoutjevningsfond (6 763) 91 524 (Til) opptjent egenkapital (41 648) (30 582) (Til) fra opptjent egenkapital - urealiserte kursgevinster på verdipapirer 67 121 (89 961) Sum disponeringer 18 711 (29 020)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=