TKP årsrapport 2023

60 Årsrapport 2023 Trondheim kommunale pensjonskasse Ambisjoner og målsetninger TKP vil rapportere på porteføljens negative fotavtrykk, såkalt Principal Adverse Impact (PAI). Rapporteringen gir et uttrykk for investeringenes negative påvirkning på bærekraftsindikatorer. TKP har som mål å rapportere på PAI-indikatorene for minimum 50 prosent av investeringsporteføljen. Foreløpig har vi kun data fra børsnoterte aksjer og selskapsobligasjoner. TKP har som mål å kartlegge utslipp fra eiendomsporteføljen i løpet av 2024. TKP skal bidra til oppnåelse av Parisavtalens ambisiøse målsetning om maksimalt 1,5 grad oppvarming over førindustrielt nivå, hvilket i praksis innebærer at investeringsporteføljen skal være netto nullutslipp senest innen 2050. For å sikre at porteføljen beveger seg i riktig retning skal TKP øke eksponeringen til selskaper godt posisjonert ovenfor det grønne skiftet, og gradvis redusere andelen fossil eksponering. For å sikre omstilling i investeringsporteføljen gjennomfører TKP en såkalt netto null-analyse. Analysen tar i bruk ulike metoder som skal fastsette en sammenheng mellom klimaprofilen til et gitt selskap og hvorvidt omstillingen er i tråd med Parisavtalen. Med klimaprofil legges det til grunn både utslippsreduksjoner og satsing på grønn teknologi. Resultatet fra analysen vises som en «Paristilpasningsprosent» (PAP). PAP viser, for et gitt år og definerte evalueringskriterier, i hvilken grad selskaper i porteføljen omstilles i tråd med Parisavtalens mål. Bærekraftsrisiko Bærekraftsrisiko inkluderer miljømessige, sosiale, og styringsrelaterte risikoer som kan påvirke investeringsverdien. Eksempler på bærekraftsrisikoer: 1. Klimaendringer, karbonutslipp, forurensning av luft, stigende havnivå, kystflom eller skogbranner. 2. Menneskerettighetsbrudd, menneskehandel, barnearbeid eller kjønnsdiskriminering. 3. Mangel på mangfold i styret eller ledelse, brudd på eller innskrenkning av rettigheter til aksjonærer, dårlig helse- og sikkerhetshensyn for arbeidstakerne eller dårlig sikkerhetsstillelse av personopplysninger og it-sikkerhet. Pensjonskassens investeringer er eksponert mot bærekraftsrisiko, som også kan ha innvirkning på andre risikoer som likviditetsrisiko, markedsrisiko, motpartsrisiko og omdømmerisiko. Integrering av bærekraftsrisiko er en del av den totale risikovurderingen i kapitalforvaltningen. Pensjonskassen følger opp bærekraftsrisikoen ved 1. Gjennomlysning. Investeringsporteføljen gjennomlyses jevnlig for å avdekke eksponering mot mulige risikofaktorer og for å finne investeringsmuligheter. 2. Eksklusjoner. TKP følger opp at både internt og eksternt forvaltede midler etterlever SPU sin ekskluderingsliste (Retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utland). 3. Eierskapsutøvelse. Som kapitaleier ønsker TKP å påvirke selskapene vi investerer i til å bidra til en bærekraftig utvikling. For vår aksjeportefølje gjøres dette gjennom indirekte eierskap i fond hvor vi følger opp investeringene gjennom dialog og møter med fondsforvalterne. For vår direkte eide renteportefølje følger vi med på selskapsrapporteringer, og vurderer tilpassede tiltak. Dersom en investering ikke anses forenlig med TKPs minstekrav eller målsetninger skal det innhentes relevant informasjon om den aktuelle investering og deretter skal TKP på selvstendig grunnlag vurdere konsekvens og reaksjonsform. Reaksjonsformen avgjøres med bakgrunn i avvikets grovhet og systematikk. I første omgang skal forvalter inviteres til samtale og dialog for ytterligere klargjøring av TKPs posisjon. Salg av TKPs investering skal gjennomføres dersom den situasjonen som er konfliktfylt ikke endres. Positiv påvirkning er å foretrekke fremfor salg. Et salg anses som siste utvei.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=