TKP årsrapport 2023

Årsrapport 2023 Trondheim kommunale pensjonskasse 61 Bærekraft i TKPs portefølje Nedenfor oppsummerer vi måloppnåelse på TKPs bærekraftsmål. Grunnprinsipper og minimumskrav: Gjennomlysning av porteføljen viser ingen brudd på SPU’s ekskluderingsliste, men to potensielle brudd med FNs Global Compact i aksjeporteføljen. Dette gjelder BHP Group og Toyota Electric Power Company (Tepco). Begge selskapene er under oppfølging med fokus på forbedringstiltak. Status Hvilke investeringer FNs Global Compact Aksjeporteføljen BHP Group KLP Aksje Global Indeks DNB Global Indeks DNB Global Marked Aksjeporteføljen Tepco DNB Global Indeks DNB Global Marked Renteporteføljen Ingen brudd SPUs eksklusjonsliste Aksjeporteføljen Ingen brudd Renteporteføljen Ingen brudd BHP Group er verdens største gruveselskap (australsk). Selskapet har rating A fra MSCI. Sammenlignet med andre gruveselskaper har BHP Group gjort relativt mange miljøtiltak. Selskapet var, gjennom sitt eierskap i Samarco, involvert i en større ulykke i 2015 i forbindelse med at Mariana-demningen i Brasil kollapset. Rettsprosessene i etterkant av ulykken omfatter krav om erstatning for miljøskader, tap av menneskeliv, økonomiske tap med mer. Selskapet står overfor betydelige bekymringer knyttet til miljø- og samfunnspåvirkning, arbeidsledelse og ansattes helse og sikkerhet. Dette er årsaken til at selskapet er i brudd med FNs Global Compact. DNB Global Indeks, DNB Global Marked og KLP AksjeGlobal Indeks er investert i selskapet. Tepco er et japansk selskap som produserer og distribuerer kraft. Selskapet har hatt flere kontroverser, blant annet i forbindelse med en kjernekraftulykke. Ulykken ved kjernekraftverk Fukushima nr. 1 i mars 2011 ble utløst av et jordskjelv og påfølgende tsunami. Utslippet av radioaktive materialer fra anlegget førte til alvorlige skader på det omkringliggende miljøet og de lokale samfunnene. Risikoene er fortsatt til stede for selskapet i forbindelse med nedstengingsarbeidet. Selskapet har også innrømmet å ha forfalsket data og skjult brudd på sikkerheten fra 1977 til 2002. DNB Global Indeks og DNB Global Marked er investert i selskapet. Tilbakemelding fra forvalterne BHP Group KLP og DNB har egne eksklusjonslister og BHP Group er ikke på eksklusjonslisten til forvalterne. TKP har mottatt skriftlige redegjørelser fra KLP og DNB som viser både direkte kontakt med selskapet og indirekte oppfølging via tredjeparter (typisk ESG-rating-selskaper som eksempelvis MSCI og Sustainalytics). Både DNB og KLP viser til en rekke forbedringstiltak gjennomført hos BHP Group i etterkant av hendelsen. Selskapet rapporterer løpende på disse forbedringstiltakene. Begge våre forvaltere vurderer at BHP Group ikke er i brudd med konserninstruksen for ansvarlige investeringer, men at de har hatt kritikkverdige hendelser, og at det i slike tilfeller er en bedre løsning å søke å påvirke selskapene ved eierskapsutøvelse enn eksklusjon.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=