TKP årsrapport 2023

62 Årsrapport 2023 Trondheim kommunale pensjonskasse Tepco TKP har mottatt skriftlig redegjørelse fra DNB, hvor forvalter vurderer kontroversen som svært alvorlig, men at dette håndteres ved et samarbeid mellom Tepco og japanske myndigheter. Bekymringen er knyttet til potensiell skade fra avfallet. DNB følger opp via sin samarbeidspartner i Japan. DNB forsøker å gå i dialog med selskap med et ønske om å påvirke dem til endring der det er mulig, fremfor å ekskludere dem fra investeringsuniverset. DNB ser positivt på utviklingen av dialogen med selskapet. TKP er tilfreds med redegjørelsene fra våre leverandører DNB og KLP. Ambisjoner og målsetninger Dekningsgrad på rapportering Målet om å rapportere i tråd med PAI-indikatorene for minimum 50 prosent av porteføljen er ikke nådd ved årsskiftet. Dekningsgraden for bærekraftsrapportering er 47 prosent ved utgangen av 2023. Dekningsgraden for noterte aksjer er 97 prosent og 38,5 prosent for selskapsobligasjoner. Det er kun tilgang på data for obligasjoner utstedt av børsnoterte selskaper. Kommuneobligasjoner utgjør 21 prosent av renteporteføljen til TKP og inngår ikke i dekningsgraden. For eiendom og unoterte aksjer (PE) er dekningsgraden foreløpig null. Dersom TKP lykkes med å inkludere bærekraftsdata fra eiendom, vil målet om en dekningsgrad på minimum 50 prosent nås i løpet av året. Datagrunnlaget for bærekraftsrapportering er per i dag mangelfullt og i stadig utvikling. TKP vil følge med på utviklingen av bærekraftsrapportering for å sikre bedre datakvalitet framover. Klimaprofil TKP ønsker å bidra til oppnåelse av Parisavtalens målsetning om maksimalt 1,5 grad oppvarming. Det tas i bruk ulike metoder for å følge opp klimaprofilen til selskapene i investeringsporteføljen, blant annet utslippsreduksjoner og satsing på grønn teknologi. Ulike nøkkeltall for klimaprofil følger under. - 1 prosent av TKPs portefølje er grønne investeringer med nær null utslipp. Disse antas å ha en Paristilpasning på 100 prosent - 2,3 prosent av porteføljen er såkalte høyutslippsselskaper som er vurdert opp mot etablerte referansebaner. Disse antas å ha en Paristilpasning på 71 prosent - 12,8 prosent av investeringene er selskaper med godkjente klimamål i henhold til Science Based Target-index (SBTi)2. Disse selskapene anses å være på linje med målet om null-utslipp i 2050. - Den resterende delen av porteføljen (84 prosent) er selskaper hvor det ikke fins anerkjente referansebaner for å måle om selskapene er i ferd med å tilpasse seg 1,5 graders målet. • Pensjonskassens leverandør på området benytter andre metoder for å beregne paristilpasning for 28,4 prosentpoeng av porteføljen. Selskapene i denne kategorien antas å ha en Paristilpasning på 70 prosent • For 55,5 prosent av porteføljen fins det foreløpig ikke data for å beregne Paristilpasningen. Her rapporteres Paristilpasningen som null.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=