TKP årsrapport 2023

Årsrapport 2023 Trondheim kommunale pensjonskasse 59 TKP skal være en ansvarlig investor og forvalter av medlemmenes pensjonsmidler. Det overordnede målet er høyest mulig avkastning innenfor ansvarlige risikorammer. TKP legger til grunn at god avkastning over tid avhenger av en bærekraftig utvikling i økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig forstand. I henhold til Lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon skal pensjonskassen rapportere bærekraftsinformasjon i årsrapporten, og vi velger å følge artikkel 8 i Offentlighetsforordningen. Retningslinjer for bærekraftige investeringer er vedtatt som en del av kapitalforvaltningsstrategien og revideres årlig. TKP tar hensyn til bærekraft i forvaltningen, men negative konsekvenser av bærekraftsvalg er ikke alene styrende for investeringsvalgene. Bærekraftsmål Pensjonskassens retningslinjer for bærekraftige investeringer inneholder grunnprinsipper, minimumskrav, og konkrete målsetninger. Periodisk rapportering vil gjennomføres for å evaluere måloppnåelse. Grunnprinsipper og minimumskrav TKP har som minimumskrav at investeringene gjøres i tråd med allment aksepterte normer for god forretningsadferd, slik som FNs Global Compact. Prinsippene i Global Compact er basert på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet, Rio-prinsippene om miljø og utvikling, samt FN-konvensjonen mot korrupsjon. TKP anerkjenner arbeidet som gjøres av Statens Pensjonsfond Utland (SPU) og følger opp at eksterne forvaltere etterlever SPUs offisielle ekskluderingsliste. SPU ekskluderer selskaper der det er en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller selv er ansvarlig for: • grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene som for eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, de verste former for barnearbeid • alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner • alvorlig miljøskade • handlinger eller unnlatelser som på et aggregert selskapsnivå i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser • grov korrupsjon • andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer Videre ekskluderer SPU selskaper som selv eller gjennom enheter de kontrollerer produserer tobakk, cannabis til rusformål eller våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper, samt gruveselskaper og kraftprodusenter som har en betydelig andel inntekter fra termisk kull. Bærekraft

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=