TKP årsrapport 2023

Årsrapport 2023 Trondheim kommunale pensjonskasse 31 Forretningsmodellkriteriet Pensjonskassen forvalter de eiendelene som holdes i porteføljen, for å motta disse kontraktsregulerte kontantstrømmene. Dette utelukker ikke at pensjonskassen unntaksvis kan selge gjeldsinstrumenter som følge av økning i kredittrisikoen, økt kredittkonsentrasjonsrisiko mv. Tapsavsetninger Implementeringen av IFRS 9 innebærer en ny nedskrivningsmodell for gjeldsinstrumenter målt til amortisert kost. Tapsavsetningene skal etter den nye standarden innregnes etter forventet kredittap. Tapsestimatene beregnes basert på enten 12 måneders eller livslang sannsynlighet for mislighold («probability of default - PD»), tap ved mislighold («loss given default - LGD») og eksponering ved mislighold («exposure at default- EAD»). Trinn 1: Ved førstegangsinnregning, og dersom kredittrisikoen ikke har økt betydelig, skal avsetningen tilsvare forventet tap over de neste 12 måneder Trinn 2: Forventet tap over hele levetiden for eiendeler som har hatt vesentlig økning i kredittrisikoen siden førstegangsinnregning, men ingen objektive tap. Trinn 3: Forventet tap for resten av levetiden for eiendeler som har objektive bevis på tap Tapsavsetningen er lik eksponering ved mislighold x sannsynlighet for tap x tap ved mislighold (EAD x PD x LGD). Forsikringsmessige avsetninger Premiereserven er den forsikringstekniske kontantverdien av opptjente pensjonsrettigheter på beregningstidspunktet. Beregningen foretas av pensjonskassens aktuar. For dødelighet og sivilstandselementer benyttes det forsikringstekniske beregningsgrunnlaget K2013, fastsatt av Finanstilsynet med utgangspunkt i en utredning fra Finans Norge frem til 31.12.2020. Ny dødelighetstariff K2021_KLP ble innført fra 31.12.2020. Denne tariffen tar utgangspunkt i K2013 fastsatt av Finanstilsynet, men med en sterkere levealdersforbedring for menn. Fra 1. januar 2015 benyttes uføretariffen (KFSU2015) basert på uføreerfaringene i årene 2011-2013 i pensjonskasser med KLP Forsikringsservice som aktuar. I premiereserven er det inkludert avsetning for administrasjonsreserve. Fra og med utgangen av 2018 utgjør administrasjonsreserven 3,0 prosent av premiereserven. Det er foretatt en egen erstatningsavsetning for inntrufne forsikringstilfeller som ennå ikke er oppgjort (inkl. karensavsetning for uførerisiko), såkalte IBNR/RBNS-avsetninger. Avsetningen utgjør om lag 1,0 prosent av premiereserven ved utgangen av 2023, og vurderes til å være tilstrekkelig. Risikoutjevningsfond Dersom risikoresultatet er positivt, kan inntil 50 prosent av dette avsettes til risikoutjevningsfondet. Dette fondet kan benyttes til dekning av negativt risikoresultat. Risikoutjevningsfondet klassifiseres som egenkapital, men henføres til kollektivporteføljen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=