TKP årsrapport 2022

31 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse Utlån og fordringer (herunder obligasjoner med pant til amortisert kost) Finansielle eiendeler med faste eller bestembare kontantstrømmer som ikke er notert i et aktivt marked, er klassifisert som utlån og fordringer - med unntak av instrumenter som pensjonskassen har klassifisert til virkelig verdi over resultatet eller tilgjengelig for salg. Finansielle eiendeler klassifisert som lån og fordringer skal etter førstegangsinnregning måles til amortisert kost ved hjelp av en effektiv rentemetode. Obligasjonene er kategorisert som utlån og fordringer siden de ikke handles i et aktivt marked. Disse papirene vurderes til anskaffelseskost med tillegg eller fradrag for over-/underkurs. Over- eller underkursen amortiseres over resterende løpetid, eller eventuelt til første rentereguleringstidspunkt, etter effektiv rentemetode. Over-/underkurs resultatføres som verdiendringer på investeringer. Nedskrivning av utlån og fordringer gjennomføres over resultatet dersom det foreligger objektive indikasjoner på verdifall. Eksempler på objektive indikasjoner kan være: • Vesentlige finansielle problemer hos debitor • Betalingsmislighold eller andre vesentlige kontraktsbrudd • Innvilget utsettelse av betaling eller ny kreditt til betaling av termin Premiefordringer og andre fordringer (herunder bankplasseringer) er balanseført til pålydende. Fordringene er vurdert til ikke å være tapsutsatt. Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg er finansielle eiendeler som er øremerket som tilgjengelig for salg eller som ikke er klassifisert som a) utlån og fordringer, b) investeringer som holdes til forfall, eller c) finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet. Utgangspunktet etter IAS 39 er at finansielle eiendeler tilgjengelig for salg verdimåles til virkelig verdi, og gevinst eller tap innregnes i andre resultatkomponenter, jf. årsregnskapsforskriftens oppstillingsplan. Pensjonskassen har ikke klassifisert finansielle eiendeler som tilgjengelig for salg. Innføring av IFRS 9 om finansielle instrumenter fra 1. januar 2023 IFRS 9 Finansielle instrumenter erstatter IAS 39, og ble gjort gjeldende for pensjonskasser fra 1. januar 2023. Standarden introduserer nye krav til klassifisering og måling (verdsettelse) av finansielle eiendeler inkludert en ny forventet tapsmodell for innregning av verdifall (Expected Credit Loss model – ECL). Finansdepartementet har fastsatt forskriftsregler som viderefører og utvider pensjonsleverandørenes adgang til bruk av amortisert kost. For rentebærende papirer som måles til amortisert kost skal tapsavsetninger i henhold til IFRS 9 måles ved bruk av en forventet tapsmodell i stedet for en inntrådt tapsmodell som i IAS 39. Ved førstegangsinnregning, og dersom kredittrisikoen ikke har økt betydelig, skal avsetningen tilsvare 12 måneders forventet tap. Foreløpige beregninger indikerer at forventet tap på investeringer som holdes til forfall utgjør om lag 5 million kroner. Dette utgjør om lag 0,2 prosent av verdien av post 2.3.1 og 6.3.1 i balansen pr. 31.12.2022. Tilsvarende utgjør forventet tap på utlån og fordringer (obligasjoner med pant i fast eiendom) til amortisert kost ca. 1 million kroner, som utgjør om lag 0,1 prosent av verdien av post 2.3.2 og 6.3.2 i balansen pr. 31.12.2022. De foreløpige beregningene indikerer dermed behov for om lag 6 millioner kroner i tapsavsetning ved overgang til IFRS 9 pr. 1.1.2023. Denne avsetningen vil bli ført direkte mot egenkapitalen, og ikke over resultatet i 2023, siden det er en endring i regnskapsprinsipp.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=