TKP årsrapport 2023

32 Årsrapport 2023 Trondheim kommunale pensjonskasse Premier og refusjoner for avtalefestet pensjon (AFP) Pensjonskassens styre fastsetter årlig den forsikringsteknisk beregnede premiesatsen i pensjonsordningen etter anbefaling fra aktuar. Premien består av den såkalte normalpremien, premie for administrasjon samt tilskudd til ”ikke-forsikringsbare ytelser” (avgang etter 85-års regelen, bruttogaranti m.v.) I tillegg fastsettes en premie for at pensjonskassen garanterer beregningsgrunnlagets gjennomsnittlige rente (rentegarantipremie). Reguleringspremien dekker oppreguleringen i løpet av året av opptjente pensjonsrettigheter og løpende pensjoner som følge av lønnsvekst og økningen i folketrygdens grunnbeløp (G). Den foreløpige reguleringspremien faktureres medio regnskapsåret, og endelig avregning mot arbeidsgiverne foretas året etter. Avtalefestet pensjon (AFP) for personer mellom 62 og 65 år i henhold til sentral generell særavtale (SGS 2020), er ikke en forsikret ytelse. Pensjonskassen administrerer ordningen, og de respektive arbeidsgiverne refunderer løpende de faktiske utbetalingene. AFP etter fylte 65 år er en 100 prosent utjevningsordning for arbeidsgivere med aktive medlemmer i pensjonsordningen, jf. SGS 2020 og forsikringsvilkårene. Arbeidsgiverne refunderer dermed alle faktiske utbetalinger til AFP mellom 62 og 67 år. Bruttopremier inntektsføres med de beløp som er opptjent i året. Avgitt (betalt) gjenforsikringspremie vises som egen linje i resultatregnskapet. Pensjonsforpliktelser egne ansatte Pensjonskassens ansatte omfattes av pensjonskassens kollektive pensjonsordning på lik linje med andre medlemmer. Pensjonsordningen er ytelsesbasert i henhold til SGS 2020, og tilfredsstiller kravene i Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonskostnadene er behandlet i samsvar med IAS 19. Regnskapsmessig forpliktelse for ytelsesordninger er nåverdien av forpliktelser på balansedagen, med fradrag for virkelig verdi av pensjonsmidlene. Bruttoforpliktelsen er beregnet med lineærmetoden. Bruttoforpliktelsen diskonteres til nåverdi ved bruk av rentene for høykvalitetsobligasjoner. Gevinster og tap som oppstår ved rekalkulering av forpliktelsen som følge av erfaringsavvik og endringer i aktuarmessige forutsetninger føres mot egenkapitalen via utvidet resultat (andre inntekter og kostnader) i perioden de oppstår. Virkningen av endringer i ordningens ytelser resultatføres umiddelbart. I den påløpte forpliktelsen inngår fremtidige AFP-ytelser. Det er videre gjort påslag for arbeidsgiveravgift. Ordningen er en flerforetaksordning, hvilket innebærer at den forsikringstekniske risiko er fordelt mellom alle arbeidsgivere som deltar i ordningen. De økonomiske og aktuarmessige forutsetninger som ligger til grunn for beregningen av netto pensjonsforpliktelse baserer seg derfor på de forutsetninger som er representative for hele fellesskapet i TKP. Skatt Pensjonskasser skattlegges etter samme regelverk som for livsforsikringsselskaper. Formuesskatt til staten utgjør 0,25 prosent av ligningsmessig nettoformue. Skattemessig resultat fremkommer etter at det tas hensyn til permanente forskjeller og endring i midlertidige forskjeller mellom finans- og skatteregnskap. Skattlegging av inntekter og kostnader knyttet til eiendeler i kollektivporteføljen foretas i samsvar med regnskapslovgivningen. Dette gjelder også investeringer i deltakerlignede selskaper. At skattlegging følger regnskap innebærer bl.a. at verdiendringer på finansielle omløpsmidler tilhørende kollektivporteføljen ikke skal tilbakeføres for skatteformål. Avsetninger til risikoutjevningsfondet er ikke fradragsberettiget. Som følge av endrede skatteregler fra 2018 kommer risikoutjevningsfondet ved utgangen av 2017 til beskatning senest ved virksomhetens opphør.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=