TKP årsrapport 2022

32 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse Forsikringsmessige avsetninger Premiereserven er den forsikringstekniske kontantverdien av pensjonsrettigheter opptjent på beregningstidspunktet. Beregningen foretas av pensjonskassens aktuar. For dødelighet og sivilstandselementer benyttes det forsikringstekniske beregningsgrunnlaget K2013, fastsatt av Finanstilsynet med utgangspunkt i en utredning fra Finans Norge frem til 31.12.2020. Ny dødelighetstariff K2021_KLP ble innført fra 31.12.2020. Denne tariffen tar utgangspunkt i K2013 fastsatt av Finanstilsynet, men med en sterkere levealdersforbedring for menn. Fra 1. januar 2015 benyttes uføretariffen (KFSU2015) basert på uføreerfaringene i årene 2011-2013 i pensjonskasser med KLP Forsikringsservice som aktuar. I premiereserven er det inkludert avsetning for administrasjonsreserve. Fra og med utgangen av 2018 utgjør administrasjonsreserven 3,0 prosent av premiereserven. Det er foretatt en egen erstatningsavsetning for inntrufne forsikringstilfeller som ennå ikke er oppgjort (inkl. karensavsetning for uførerisiko), såkalte IBNR/RBNS-avsetninger. Avsetningen utgjør om lag 1,1 prosent av premiereserven ved utgangen av 2022, og vurderes til å være tilstrekkelig. Risikoutjevningsfond Dersom risikoresultatet er positivt, kan inntil 50 prosent av dette avsettes til risikoutjevningsfondet. Dette fondet kan benyttes til dekning av negativt risikoresultat. Risikoutjevningsfondet klassifiseres som egenkapital, men henføres til kollektivporteføljen. Premier og refusjoner for avtalefestet pensjon (AFP) Pensjonskassens styre fastsetter årlig den forsikringsteknisk beregnede premiesatsen i pensjonsordningen etter anbefaling fra aktuar. Premien består av den såkalte normalpremien, premie for administrasjon samt tilskudd til ”ikke-forsikringsbare ytelser” (avgang etter 85-års regelen, bruttogaranti m.v.) I tillegg fastsettes en premie for at pensjonskassen garanterer beregningsgrunnlagets gjennomsnittlige rente (rentegarantipremie). Reguleringspremien dekker oppreguleringen i løpet av året av opptjente pensjonsrettigheter og løpende pensjoner som følge av lønnsvekst og økningen i folketrygdens grunnbeløp (G). Den foreløpige reguleringspremien faktureres medio regnskapsåret, og endelig avregning mot arbeidsgiverne foretas året etter. Avtalefestet pensjon (AFP) for personer mellom 62 og 65 år i henhold til sentral generell særavtale (SGS 2020), er ikke en forsikret ytelse. Pensjonskassen administrerer ordningen, og de respektive arbeidsgiverne refunderer løpende de faktiske utbetalingene. AFP etter fylte 65 år er en 100 prosent utjevningsordning for arbeidsgivere med aktive medlemmer i pensjonsordningen, jf. SGS 2020 og forsikringsvilkårene. Arbeidsgiverne refunderer dermed alle faktiske utbetalinger til AFP mellom 62 og 67 år. Bruttopremier inntektsføres med de beløp som er opptjent i året. Avgitt (betalt) gjenforsikringspremie vises som egen linje i resultatregnskapet.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=