TKP årsrapport 2022

33 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse Pensjonsforpliktelser egne ansatte Pensjonskassens ansatte omfattes av pensjonskassens kollektive pensjonsordning på lik linje med andre medlemmer. Pensjonsordningen er ytelsesbasert i henhold til SGS 2020. Den tilfredsstiller kravene i Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Årets pensjonskostnad tilsvarer betalt arbeidsgiverpremie, korrigert for estimert endring i påløpt forpliktelse med fradrag for den tilordnede andelen av TKPs totale forsikringsfond, beregnet etter IAS 19 om ytelser til ansatte. I den påløpte forpliktelsen inngår fremtidige AFP-ytelser. Det er videre gjort påslag for arbeidsgiveravgift. Skatt Pensjonskasser skattlegges etter samme regelverk som for livsforsikringsselskaper. Formuesskatt til staten utgjør 0,25 prosent av ligningsmessig nettoformue. Skattemessig resultat fremkommer etter at det tas hensyn til permanente forskjeller og endring i midlertidige forskjeller mellom finans- og skatteregnskap. Skattlegging av inntekter og kostnader knyttet til eiendeler i kollektivporteføljen foretas i samsvar med regnskapslovgivningen. Dette gjelder også investeringer i deltakerlignede selskaper. At skattlegging følger regnskap innebærer bl.a. at verdiendringer på finansielle omløpsmidler tilhørende kollektivporteføljen ikke skal tilbakeføres for skatteformål. Avsetninger til risikoutjevningsfondet er ikke fradragsberettiget. Som følge av endrede skatteregler fra 2018 kommer risikoutjevningsfondet ved utgangen av 2017 til beskatning senest ved virksomhetens opphør. Inntekter og kostnader knyttet til selskapsporteføljen skattlegges etter ordinære skatteregler. Fritaksmetoden gjelder kun for aksjer mv. innenfor EU/EØS-området som inngår i selskapsporteføljen. Fritaksmodellen innebærer skattefritak for opptjente inntekter fra aksjegevinster og -utbytte, men på den annen side ikke fradragsrett for aksjetap. Valutaomregning av transaksjoner i utenlandsk valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Markedsverdi for finansielle eiendeler og pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Alle tallene i regnskap og noter er presentert i hele tusen kroner dersom ikke annet er angitt. Note 1 – Kapitalavkastning 2022 2021 2020 2019 2018 Resultatført avkastning -1,66 % 2,85 % 2,74 % 3,66 % 1,95 % Verdijustert avkastning -1,66 % 8,06 % 5,47 % 7,07 % 1,42 % TKP har felles forvaltning av kollektiv- og selskapsporteføljen. Avkastningen for kollektiv- og selskapsporteføljen er dermed identisk, og er beregnet etter Modifisert Dietz. Som følge av innføring av bufferfond for offentlige pensjonskasser, er resultatført avkastning lik verdijustert avkastning fra 2022. Verdijustert avkastning er eksklusive endringer i markedsverdi for investeringer til amortisert kost. Avkastningen på investeringer i fond bokføres etter nettoprinsippet, dvs. etter fradrag for forvaltningskostnader.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=