TKP årsrapport 2023

Årsrapport 2023 Trondheim kommunale pensjonskasse 33 Inntekter og kostnader knyttet til selskapsporteføljen skattlegges etter ordinære skatteregler. Fritaksmetoden gjelder kun for aksjer mv. innenfor EU/EØS-området som inngår i selskapsporteføljen. Fritaksmodellen innebærer skattefritak for opptjente inntekter fra aksjegevinster og -utbytte, men på den annen side ikke fradragsrett for aksjetap. Valutaomregning av transaksjoner i utenlandsk valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Markedsverdi for finansielle eiendeler og pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Alle tallene i regnskap og noter er presentert i hele tusen kroner (TNOK) dersom ikke annet er angitt. Note 1 – Kapitalavkastning 2023 2022 2021 2020 2019 Resultatført avkastning 7,3 % -1,7 % 2,8 % 2,7 % 3,7 % Verdijustert avkastning 7,3 % -1,7 % 8,1 % 5,5 % 7,1 % TKP har felles forvaltning av kollektiv- og selskapsporteføljen. Avkastningen for kollektiv- og selskapsporteføljen er dermed identisk, og er beregnet etter Modifisert Dietz. Som følge av innføring av bufferfond for offentlige pensjonskasser, er resultatført avkastning lik verdijustert avkastning fra og med 2022. Verdijustert avkastning er eksklusive endringer i markedsverdi for investeringer til amortisert kost. Avkastningen på investeringer i fond bokføres etter nettoprinsippet, dvs. etter fradrag for forvaltningskostnader. Note 2 - Fordringer på og investeringer i verdipapirer utstedt av foretak pensjonskassen er opprettet for Premiefordringer 2023 2022 Trondheim kommune 7 230 5 341 Andre arbeidsgivere 1 142 1 420 Sum 8 372 6 761 Herav selskapsporteføljen 791 648 Herav kollektivporteføljen 7 581 6 113 Det er ikke investert i verdipapirer utstedt av foretak pensjonskassen er opprettet for verken i 2023 eller 2022.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=