TKP årsrapport 2023

30 Årsrapport 2023 Trondheim kommunale pensjonskasse Innregning og fraregning Finansielle instrumenter balanseføres på det tidspunktet TKP blir part i instrumentets kontraktsmessige betingelser. Vanlige kjøp og salg av investeringer regnskapsføres på avtaletidspunktet. Finansielle eiendeler fjernes fra balansen når rettighetene til å motta kontantstrømmer fra investeringen opphører eller når disse rettighetene er blitt overført, og foretaket i hovedsak har overført risiko og hele gevinstpotensialet ved eierskapet. Klassifisering og etterfølgende måling Finansielle eiendeler skal etter IFRS 9 klassifiseres i følgende kategorier: • Amortisert kost • Virkelig verdi med verdiendring over resultat • Virkelig verdi med verdiendring over utvidet resultat Målekategori bestemmes ved første gangs innregning. TKP har ingen finansielle eiendeler som vurderes til virkelig verdi med verdiendring over utvidet resultat. Derivater og egenkapitalinstrumenter inklusive aksjefond I henhold til IFRS 9 skal derivater innregnes til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Sikringsbokføring er ikke aktuelt for TKP siden de posisjonene som derivatene skal sikre også måles til virkelig verdi. Egenkapitalinstrumenter skal som hovedregel måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. I TKP er alle egenkapitalinstrumenter målt til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Gjeldsinstrumenter Gjeldsinstrumenter kan enten klassifiseres og vurderes til virkelig verdi over resultatet, eller klassifiseres og vurderes til amortisert kost. Klassifiseringen og tydeliggjøringen av formålet med obligasjonsinvesteringen foretas på kjøpstidspunktet. I tråd med TKPs virksomhetsmodell består obligasjonsporteføljen av to delporteføljer. I den ene delporteføljen er formålet å oppnå fortjeneste ved salg med verdivurdering til virkelig verdi over resultatet. Den andre delporteføljen vurderes til amortisert kost ved bruk av effektiv rentemetode. Over- og underkurs ved anskaffelsen amortiseres over obligasjonens gjenværende løpetid. For å kunne måles til amortisert kost må gjeldsinstrumenter oppfylle begge kriterier nedenfor: • Kontraktsvilkårene for den finansielle eiendelen fører på bestemte tidspunkter til kontantstrømmer som utelukkende er betaling av avdrag og renter på utestående hovedstol (kontantstrømskriteriet). • Den finansielle eiendelen innehas i en virksomhetsmodell hvis formål er å holde finansielle eiendeler for å motta kontraktsregulerte kontantstrømmer (forretningsmodellkriteriet). Kontantstrømskriteriet Ved vurdering av om de kontraktsmessige pengestrømmer utelukkende er betaling av renter og hovedstol, vurderer pensjonskassen kontraktsbetingelsene i instrumentet. Dette inkluderer om det er klausuler i kontrakten som kan endre tidspunkt eller størrelse av kontraktsmessige kontantstrømmer slik at gjeldsinstrumentet ikke vil oppfylle denne betingelsen. Dersom SPPI-testen («Solely Payment of Principal and Interest) er oppfylt er kontantstrømskriteriet bestått.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=