TKP årsrapport 2022

30 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet En finansiell eiendel til virkelig verdi over resultatet er en finansiell eiendel som enten: 1. Er klassifisert som holdt for omsetning eller, 2. Ved førstegangsinnregning er øremerket av foretaket til virkelig verdi over resultatet Med mindre en finansiell eiendel er et derivat stiller IAS 39.9 visse krav for å kunne klassifisere en finansiell eiendel som holdt for omsetning (”trading”). Pensjonskassen har vurdert at dagens handel med verdipapirer ikke utgjør ”trading” slik IAS 39.9 definerer begrepet. IAS 39.9 åpner for regnskapsføring av en finansiell eiendel til virkelig verdi over resultatet dersom den finansielle eiendelen, når den førstegangsinnregnes, øremerkes av foretaket til virkelig verdi over resultatet (”fair value option”). Pensjonskassen vurderer alle finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet, i samsvar med virkelig verdi opsjonen, dersom det ved innregning ikke er besluttet annet. IAS 39.9 angir vilkårene for bruk av virkelig verdi opsjonen. Det sentrale grunnlaget for bruk av virkelig verdi opsjonen er at en gruppe finansielle eiendeler, finansielle forpliktelser eller begge deler forvaltes på grunnlag av virkelig verdi og at inntjeningen vurderes etter samme prinsipp. Dette må også være i samsvar med en dokumentert kapitalforvaltningsstrategi og at informasjon internt og mellom nøkkelpersoner gis på dette grunnlag. Pensjonskassen har vedtatt en kapitalforvaltningsstrategi i samsvar med kravene i forskrift om pensjonsforetak. Porteføljen av verdipapirer forvaltes i samsvar med strategien og verdsettes til virkelig verdi gjennom rapportering av verdijustert avkastning. Videre rapporteres jevnlig porteføljens utvikling målt mot bufferkapital. Internt skjer den løpende oppfølging av verdipapirplasseringer basert på utvikling i virkelig verdi, og det er her et nært samarbeid mellom ledelsen og styret. I regnskapsføringen av finansielle eiendeler er det dermed lagt til grunn at vilkårene for bruk av virkelig verdi opsjonen er til stede. Investeringer som holdes til forfall Finansielle eiendeler med faste eller bestembare kontantstrømmer og bestemt innløsningsdato hvor pensjonskassen har intensjon om og evne til å holde investeringen til forfall, er klassifisert som investeringer holdt til forfall. Slike investeringer regnskapsføres til amortisert kost basert på effektiv rentemetoden. Nedskrivning av investeringer som holdes til forfall gjennomføres over resultatet dersom det foreligger vesentlig eller varig verdifall. I samsvar med behovet for mest mulig stabilt avkastningselement, består en vesentlig del av pensjonskassens investeringsportefølje av finansielle instrumenter (obligasjoner) med en fastsatt og langvarig kontantstrøm. Denne delen har pensjonskassen en positiv intensjon og evne til å holde til forfall, og er dermed kategorisert som Hold-til-forfall. Disse papirene vurderes til anskaffelseskost med tillegg eller fradrag for over- eller underkurs. Over- eller underkursen amortiseres over resterende løpetid, eller eventuelt til første rentereguleringstidspunkt, etter effektiv rentemetode. Over- eller underkurs resultatføres som verdiendringer på investeringer.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=