TKP årsrapport 2023

Årsrapport 2023 Trondheim kommunale pensjonskasse 29 I kollektiv ytelsespensjon er prinsippene for tilordning eller dekning av resultatelementene følgende: Positivt avkastningsresultat (verdijustert avkastning utover den garanterte renten) går til kundene. Likeså går positivt risikoresultat, etter eventuelt tilføring til risikoutjevningsfond (maksimum 50 prosent), til kundene. Administrasjonsresultatet, negativt risikoresultat som ikke dekkes av risikoutjevningsfond, og negativt avkastningsresultat som ikke dekkes av bufferfondet, tilfaller eller dekkes i sin helhet av pensjonskassen. Sammen med rentegarantipremie, avkastning på selskapsporteføljen og skatt mv., utgjør dette regnskapets totalresultat. I tråd med Forsikringsvirksomhetsloven er pensjonskassens forvaltningskapital delt i en kollektivportefølje og en selskapsportefølje. Kollektivporteføljen er den delen av forvaltningskapitalen som består av eiendeler som motsvarer de forsikringsmessige avsetninger til dekning av kontraktsfastsatte forpliktelser. Selskapsporteføljen består av eiendeler som motsvarer selskapets ansvarlige kapital og eventuell annen gjeld enn forsikringsforpliktelsene. Forvaltning og regnskapsføring av finansaktiva Pensjonskassen forvalter kundemidlene og selskapsmidlene i samme finansportefølje. Avkastningen i finansporteføljen er fordelt etter den forholdsmessige andelen mellom forsikringstekniske avsetninger inklusive risikoutjevningsfondet (kollektivporteføljen) og pensjonskassens egenkapital (selskapsporteføljen). Beregningene gjøres kvartalsvis for å sikre at kapitalbevegelser og bevegelser i forsikringstekniske avsetninger ved flytting blir hensyntatt i fordeling av avkastning. Fordelingen mellom porteføljene i 2023 og 2022 er slik: 2023 2022 Resultat Balanse Resultat Balanse Selskapsportefølje 9,47 % 9,45 % 9,425 % 9,58 % Kollektivportefølje 90,53 % 90,55 % 90,575 % 90,42 % Pensjonskassens pristariff for kapitalforvaltning inkluderer ikke forvaltningskostnader i fondsandeler. Dette skyldes at bokførte inntekter fra investeringer i fond bokføres etter nettoprinsippet, det vil si etter fradrag for forvaltningskostnader. Finanstilsynet mener at forvaltningshonorar i fond skal bruttoføres og inkluderes i premietariffen for administrasjonskostnader, og ikke redusere avkastningsresultatet. Finansdepartementet har kommet til at Finanstilsynet ikke har rettslig grunnlag i forsikringsvirksomhetsloven til å pålegge bruttoføring, og nettoføring er dermed en opsjon. Etter oppdrag fra Finansdepartementet har Finanstilsynet i desember 2023 utarbeidet utkast til høringsnotat der det argumenteres for innføring av obligatorisk bruttoføring av forvaltningskostnader for kollektivmidler investert i fond. Forslaget er p.t. ikke sendt på høring av Finansdepartementet. Pensjonskassen har tatt i bruk finansielle derivater i kapitalforvaltningen. Finansielle derivater benyttes utelukkende for å redusere eller avdekke valutarisiko, jf. forskrift om pensjonsforetak § 20. Finansielle eiendeler IFRS 9 Finansielle instrumenter ble gjort gjeldende for pensjonskasser fra 1. januar 2023, og erstattet IAS 39 for klassifisering, måling (verdsettelse) og innregning av finansielle eiendeler i samsvar med årsregnskapsforskriftens § 3-3.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=