TKP årsrapport 2022

28 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper Nedenfor følger en beskrivelse av rammeverk, regnskapsprinsipper, oppstillinger og opplysninger som er benyttet i årsregnskapet for 2022. Det bekreftes at disse anses å være i samsvar med regnskapslovens overordnede kvalitative krav til rettvisende bilde. Rammeverk Årsregnskapet er avlagt i henhold til Lov om årsregnskap og Forskrift om årsregnskap for pensjonskasser av 20. desember 2011. Årsregnskapsforskriften er tilpasset de internasjonale regnskapsstandardene (IFRS). Ettersom pensjonskassen ikke inngår i et IFRS-konsern har pensjonskassen en utvidet adgang til å fravike måle- og innregningsregler i IFRS, jf. årsregnskapsforskriften for pensjonsforetak § 3-1. De sentrale IFRS-standardene som er gjeldende for pensjonskassen er: IAS 19: Ytelser til ansatte IAS 39: Finansielle instrumenter – innregning og måling IAS 40: Investeringseiendom IFRS 13: Måling av virkelig verdi Oppstillingsplan og innhold i resultat og balanse Resultatregnskapet består av teknisk regnskap og ikke-teknisk regnskap. Teknisk regnskap viser hvordan årets virksomhet fremstår basert på kontraktene med forsikringstakerne, herunder forhåndsutskrevne premier og avkastningsgaranti. I teknisk regnskap inngår elementene avkastningsresultat, risikoresultat og administrasjonsresultat. I tillegg inngår tilordningen eller dekningen av resultatelementene overfor kundene. Ikke-teknisk resultat viser i hovedsak avkastningen av pensjonskassens midler (selskapsporteføljen) og kostnadene med forvaltningen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=