TKP årsrapport 2023

Årsrapport 2023 Trondheim kommunale pensjonskasse 27 OPPSTILLING OVER ENDRINGER I EGENKAPITAL (1 000 KR) Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Total egenkapital * Risikoutjevningsfond Annen opptjent egenkapital Urealiserte gevinster Egenkapital 31.12.2021 1 299 327 3 001 109 493 252 796 1 664 617 Kjernekapitalinnskudd 2022 61 096 61 096 Årets resultat 2022 6 763 41 648 -67 121 -18 710 Egenkapital 31.12.2022 1 360 423 9 764 151 141 185 675 1 707 003 Kjernekapitalinnskudd 2023 65 994 65 994 Årets resultat 2023 16 455 78 748 64 232 159 434 Egenkapital 31.12.2023 1 426 417 26 219 229 889 249 907 1 932 431 * Inkl. risikoutjevningsfond som bare kan benyttes til å dekke negativt risikoresultat KONTANTSTRØMOPPSTILLING (1 000 KR) 2023 2022 KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Innbetalte premier/premiefondsmidler 1 627 699 1 030 742 Utbetalte pensjoner -658 659 -604 380 Utbetalinger til andre leverandører av varer og tjenester, skatter -13 510 -16 507 Utbetalinger til ansatte, arbeidsgiveravgift m.v. -23 664 -20 068 Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 931 866 389 787 KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIELLE EIENDELER: Innbetaling ved salg av aksjer og andeler 867 669 193 569 Utbetaling ved kjøp av aksjer og andeler -704 307 -466 786 Innbetaling ved innfrielser og salg av obligasjoner, sertifikater m.v 2 054 549 2 570 632 Utbetaling ved kjøp av obligasjoner, sertifikater m.v -3 032 914 -3 228 041 Innbetaling (utbetaling) ved realisasjon av finansielle derivater -98 559 -67 004 Innbetalinger fra bygninger 23 680 22 156 Innbetaling av renter 350 518 245 793 Innbetaling av utbytte 85 421 88 656 Netto kontantstrøm fra finansielle eiendeler -453 943 -641 025 KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER: Utbetaling av renter på ansvarlig lånekapital -4 200 -4 200 Innbetaling av kjernekapitalinnskudd 66 037 61 053 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 61 837 56 853 Netto endring kasse og bank 539 760 -194 385 Beholdning kasse og bank pr 01.01. 340 519 534 904 Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr. 31.12 880 280 340 519

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=