TKP årsrapport 2022

27 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse OPPSTILLING OVER ENDRINGER I EGENKAPITAL (1 000 KR Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Total egenkapital * Risikoutjevningsfond Annen opptjent egenkapital Urealiserte gevinster Egenkapital 31.12.2020 1 243 225 94 525 78 911 162 835 1 579 496 Kjernekapitalinnskudd 2021 56 102 0 0 0 56 102 Årets resultat 2021 0 (91 524) 30 582 89 961 29 020 Egenkapital 31.12.2021 1 299 327 3 001 109 493 252 796 1 664 618 Kjernekapitalinnskudd 2022 61 096 0 0 0 61 096 Årets resultat 2022 0 6 763 41 648 (67 121) (18 710) Egenkapital 31.12.2022 1 360 423 9 764 151 141 185 675 1 707 004 * Inkl. risikoutjevningsfond som er bundne midler KONTANTSTRØMOPPSTILLING (1 000 KR) 2022 2021 KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Innbetalte premier/premiefondsmidler 1 030 742 1 009 186 Utbetalte pensjoner (604 380) (562 196) Utbetalinger til andre leverandører av varer og tjenester, skatter (16 507) (16 703) Utbetalinger til ansatte, arbeidsgiveravgift m.v. (20 068) (21 240) Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 389 787 409 047 KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIELLE EIENDELER: Innbetaling ved salg av aksjer og andeler 193 569 490 741 Utbetaling ved kjøp av aksjer og andeler (466 786) (1 290 156) Innbetaling ved innfrielser og salg av obligasjoner,sertifikater m.v 2 570 632 1 142 276 Utbetaling ved kjøp av obligasjoner, sertifikater m.v (3 228 041) (1 707 650) Innbetaling (utbetaling) ved realisasjon av finansielle derivater (67 004) 47 691 Innbetalinger fra bygninger 22 156 21 266 Innbetaling av renter 245 793 220 364 Innbetaling av utbytte 88 656 79 088 Netto kontantstrøm fra finansielle eiendeler (641 025) (996 380) KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER: Utbetaling av renter på ansvarlig lånekapital (4 200) (4 200) Innbetaling av kjernekapitalinnskudd 61 053 56 102 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 56 853 51 902 Netto endring i kasse og bank (194 385) (535 431) Beholdning kasse og bank pr. 01.01. 534 904 1 070 335 Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr. 31.12. 340 519 534 904

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=