TKP årsrapport 2022

17 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse Administrasjonsresultat Administrasjonsresultatet er årets administrasjonsinntekter fratrukket andel til administrasjonsreserve og årets kostnader. Administrasjonsresultatet i 2022 er 2,0 millioner kroner. TKPs totale administrasjons- og driftskostnader er 36,4 millioner kroner i 2022. Administrasjons- og driftskostnadene utgjør 0,19 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, ned fra 0,21 prosent i 2021. Risikoresultat Risikoresultatet viser om pensjonskassen utvikler seg forsikringsmessig som forventet. Risikoresultatet viser forskjellen i levealder, dødelighet og uførhet sammenlignet med det som er forutsatt i premietariffene som arbeidsgiver betaler. Årets premier antas å være tilstrekkelige, og i et normalår vil man som følge av marginer i tariffene oppleve risikooverskudd. Risikoresultatet vil svinge fra år til år. I 2022 fikk pensjonskassen et risikoresultat på 13,6 millioner kroner. Risikoresultatet er positivt på alle tre risikoelementer (død, overlevelse og uførhet). Av risikoresultatet overføres lovens maksimum 6,8 millioner kroner til risikoutjevningsfondet, og samme beløp overføres til kundenes premiefond. Pensjonsforpliktelser og avsetning til premiereserve Brutto premiereserve har økt fra 12 825 millioner kroner ved utgangen av 2021 til 13 807 millioner kroner ved utgangen av 2022, det vil si en avsetning i det forsikringstekniske regnskapet på 982 millioner kroner. Gjennomsnittlig garantert rente ved utgangen av 2022 er 2,30 prosent. I brutto premiereserve inngår erstatningsavsetningen med 152 millioner kroner (1,1 prosent av netto premiereserve) som vurderes til å være tilstrekkelig. Erstatningsavsetningen, som er uendret fra 2021, gjelder både inntrådte, ikke rapporterte erstatningsmessige hendelser og rapporterte, ikke oppgjorte erstatningsmessige hendelser. Administrasjonsreserven inngår også i brutto premiereserve med 398 millioner kroner, lik 3,0 prosent av premiereserven. Det vil si samme prosentvise nivå som ved utgangen av 2021. Administrasjonsreserven vurderes å være tilstrekkelig. Administrasjonsreserven er ment å dekke administrasjonskostnader i pensjonskassens restlevetid dersom kassen skulle avvikles. Premiefond Ved utgangen av året er samlet premiefond på 462,0 millioner kroner, en reduksjon på 282,5 millioner kroner fra året før. Premiefondet er i 2022 tilført renter med 12,7 millioner kroner og 11,8 millioner kroner som følge av avregning av reguleringspremie og andel av risikoresultatet. Avregning av ikke-­ forsikringsbare ytelser er belastet premiefondet med 45,8 millioner kroner. Arbeidsgiverne har dekket en betydelig del av årets premie ved bruk av premiefondet. Trondheim kommunes andel av premiefondet er 445,2 millioner kroner, resten tilhører øvrige arbeidsgivere. Tilførsel av egenkapital TKP tilføres årlig egenkapital fra arbeidsgiverne. Den årlige egenkapitaltilførselen utgjør 0,47 prosent av TKPs samlede premiereserve. For 2022 utgjør dette 61,1 millioner kroner.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=