TKP årsrapport 2023

Årsrapport 2023 Trondheim kommunale pensjonskasse 17 6 Årets resultat TKP fikk et positivt regnskapsresultat i 2023. TKP garanterer en årlig avkastning på minimum 2,3 prosent. Avkastningen endte på 7,3 prosent, betydelig høyere enn den garanterte renten. Resultatet for kollektiv- og selskapsporteføljen er fordelt på følgende resultatelementer (tall i millioner kroner): Resultatoversikt 2023 2022 Inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 1274,1 -285,4 Garanterte renter -340,4 -324,5 Avkastningsresultat 933,7 -609,9 Administrasjonsinntekt fra premie og adm.reserve 43,5 37,7 Forsikringsrelaterte kostnader -38,6 -35,7 Administrasjonsresultat 4,9 2,0 Risikoresultat 31,5 13,6 Premie til avkastningsgaranti 4,3 3,8 Resultat av teknisk regnskap før disponering 974,4 -590,5 Avkastningsresultat overført til/fra bufferfond -693,0 609,8 Avkastningsresultat overført til premiefond -240,0 0,0 Risikoresultat overført til premiefond -15,7 -6,8 Resultat kollektivporteføljen 25,6 12,5 Resultat selskapsporteføljen 128,3 -28,4 Totalresultat før andre inntekter og kostnader 153,9 -15,8 Avkastningsresultat Avkastningsresultatet er lik avkastning fratrukket den årlige rentegarantien. Avkastningsresultatet for 2023 er 933,7 millioner kroner, og det overføres 240,0 og 693,0 millioner kroner til henholdsvis premiefond og bufferfond. Bufferfondet øker fra 2 799 til 3 492 millioner kroner. Etter overføring fra årets avkastningsresultat utgjør bufferfondet 22,2 prosent av premiereserven og premiefondet, og tilsvarer om lag 10 års garantert rente. Administrasjonsresultat Administrasjonsresultatet er årets administrasjonsinntekter fratrukket årets kostnader. Administrasjonsresultatet for 2023 er 4,9 millioner kroner. Samlede administrasjons- og driftskostnader er 39,4 millioner kroner inkludert forvaltningskostnader til selskapsporteføljen. Administrasjons- og driftskostnadene utgjør 0,20 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 0,19 prosent i 2022. Økningen skyldes blant annet økt bemanning med helårseffekt i 2023, lønnsøkning og økt arbeidsgiveravgift for lønn over 750 000 kroner.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=