TKP årsrapport 2023

18 Årsrapport 2023 Trondheim kommunale pensjonskasse Risikoresultat Risikoresultatet viser om pensjonskassen utvikler seg forsikringsmessig som forventet. Risikoresultatet viser om levealder, dødelighet og uførhet er som forutsatt i premien som arbeidsgiver betaler. I et normalår vil man som følge av sikkerhetsmarginer i premien oppleve risikooverskudd. Risikoresultatet vil svinge fra år til år. For 2023 fikk pensjonskassen et risikoresultat på 31,5 millioner kroner. Resultatet er positivt på overlevelse og negativt på død og uførhet. Det betyr at flere enn forventet døde, noe som gir lavere utbetaling av alderspensjon. Samtidig medfører flere døde høyere pensjonsutbetalinger til etterlatte ektefeller og barn enn forventet. Resultatet var negativt på uførhet, og det betyr at uførheten har vært høyere enn antatt. Av risikoresultatet overføres lovens maksimum på 15,7 millioner kroner til risikoutjevningsfondet, og det samme beløpet overføres til kundenes premiefond. Resultat selskapsporteføljen Resultat i selskapsporteføljen er 128,3 millioner kroner og består av selskapsporteføljens verdijusterte avkastning på 133,3 millioner kroner fratrukket renter på ansvarlig lån og forvaltningskostnader med 5,0 millioner kroner. Pensjonsforpliktelser og avsetning til premiereserve Premiereserven er en avsatt økonomisk reserve som skal finansiere fremtidige pensjonsforpliktelser. Brutto premiereserve har økt fra 13 807 millioner kroner ved utgangen av 2022 til 15 159 millioner kroner ved utgangen av 2023, som gir en økt avsetning i det forsikringstekniske regnskapet på 1 352 millioner kroner. I brutto premiereserve inngår erstatningsavsetningen med 152 millioner kroner som vurderes til å være tilstrekkelig. Erstatningsavsetningen, som er uendret fra 2022, gjelder både inntrådte, ikke rapporterte erstatningsmessige hendelser og rapporterte, ikke oppgjorte erstatningsmessige hendelser. Administrasjonsreserven inngår også i brutto premiereserve med 437 millioner kroner, og tilsvarer 3,0 prosent av premiereserven. Administrasjonsreserven anses å være tilstrekkelig. Administrasjonsreserven er ment å dekke administrasjonskostnader i pensjonskassens restlevetid dersom pensjonskassen skulle avvikles. Premiefond Ved utgangen av året utgjør det samlede premiefondet 595,6 millioner kroner, en økning på 133,6 millioner kroner fra året før. Premiefondet er i 2023 tilført renter med 7,9 millioner kroner, 35,2 millioner kroner som følge av avregninger av premie og 15,7 millioner kroner som andel av risikoresultatet. Overføring til premiefondet fra avkastningsresultatet er 240 millioner kroner. Arbeidsgiverne har dekt 165 millioner kroner av årets premie ved bruk av premiefondet. Trondheim kommunes andel av premiefondet er 560 millioner kroner, resten tilhører øvrige arbeidsgivere. Tilførsel av egenkapital og premie for avkastningsgaranti TKP tilføres årlig egenkapital fra arbeidsgiverne. Egenkapitaltilførselen utgjør 0,48 prosent av TKPs samlede premiereserve som tilsvarte 66 millioner kroner i 2023.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=