TKP årsrapport 2022

18 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse Rentegarantipremien kan variere betydelig avhengig av størrelsen på relevant bufferkapital, rentenivå og aktivasammensetning. Dette medfører at en betydelig del av markedsrisikoen på plasseringene i verdipapirmarkedet og renterisikoen på forpliktelsene er overført til arbeidsgiverne. Supplerende kapital Finanstilsynet har godkjent ikke innbetalt egenkapitalinnskudd som supplerende kapital. Den supplerende kapitalen utgjør 2,5 prosent av premiereserven som gjelder Trondheim kommune, og utgjør 300 millioner kroner ved årsskiftet. Den supplerende kapitalen kan medregnes som ansvarlig kapital i kapitalgruppe 2 sammen med ansvarlig lån og risikoutjevningsfondet. Tillatelsen gjelder i fire år fra godkjenning 17. oktober 2022. Kontantstrøm Netto kontantstrøm fra drift av pensjonsvirksomheten utgjorde 390 millioner kroner, kontantstrømmene fra finansielle eiendeler er -641 millioner kroner, og kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 57 millioner kroner. Bankinnskudd ble redusert fra 535 millioner kroner til 341 millioner kroner i løpet av 2022. 6 Disponering av årets resultat Årets totalresultat (etter andre inntekter og kostnader) utgjør -18,7 millioner kroner, og dekkes av opptjent egenkapital. 7 Risikostyring, internkontroll og finansiell soliditet Pensjonskassen forvalter betydelig midler og har forpliktelser om utbetaling av pensjoner langt inn i fremtiden. God kontroll og styring av risiko er derfor en forutsetning for at pensjonskassen over tid skal oppnå tilfredsstillende avkastning og sikre utbetaling av pensjon til medlemmene. Innføring av nytt tjenestepensjonsdirektiv i norsk rett (IORP II) styrker kravet til uavhengige kontrollfunksjoner og oppfølging av risiko. TKP har gjennom 2022 etablert to nye kontrollfunksjoner, - risikostyringsfunksjonen og aktuarfunksjonen. Internkontrollfunksjonen ble opprettet allerede i 2016. Styret la i 2022 betydelig vekt på arbeidet med egenvurdering av pensjonskassens risiko og kapitalbehov. Det er utarbeidet en risikorapport som dekker alle vesentlige typer risiko pensjonskassen er utsatt for. Utarbeidelsen skal sikre betryggende styring og kontroll og samtidig øke bevisstgjøringen av risiko. Som en del av vurderingene av pensjonskassens soliditet og utnyttelse av risikobærende evne har pensjonskassen benyttet sensitivitetsanalyser. Dette har også vært en del av dialogen med Trondheim kommune. Styret vedtar årlig strategier for kapitalforvaltningen, likviditeten og forsikringsområdet sammen med overordnet strategi. Strategiene gir rammer for hvor mye risiko pensjonskassen kan ta innenfor ulike områder og gir dermed uttrykk for styrets risikovilje. De viktigste risikoene omtales under.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=