TKP årsrapport 2022

19 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse Finansiell risiko Den finansielle risikoen i pensjonskassen er hovedsakelig knyttet til evnen til å innfri den årlige avkastningsgarantien på kort og lang sikt. Dette stiller krav til at kapitalen investeres i verdipapirer og andre eiendeler med akseptabel avkastning til akseptabel risiko. Kapitalforvaltningsstrategien gir rammer for aktivaallokering, kredittrisiko, renterisiko, valutarisiko med mer. Målet er å oppnå en høyest mulig avkastning samtidig som den risikobærende evnen opprettholdes. Den finansielle risikoen må fortløpende avpasses pensjonskassens soliditet. TKPs styre går årlig gjennom strategien for kapitalforvaltningen, med sikte på å ha en hensiktsmessig fordeling på aktivaklasser og sektorer. Strategien søker å utnytte at aktivaklassene ofte svinger i utakt, slik at det kan oppnås høyere totalavkastning til begrenset risiko. Spesielt viktig for TKP er den markedsrisiko porteføljen er eksponert for. Markedsrisiko er risikoen for at pensjonskassens verdier reduseres som følge av en uventet og ugunstig markedsbevegelse. Det kan være betydelig fall i aksjemarkedet, valutakurstap, kurstap i renteporteføljen eller fall i eiendomsmarkedet. Kapitalforvaltningsstrategien, og derigjennom markedsrisikoen, er tilpasset den risikotoleransen TKP har. Forsikringsrisiko Forsikringsrisiko er risikoen for at utbetalingene til pensjon blir større enn hva det er tatt høyde for ved innbetaling av pensjonspremie. Dette kan oppstå ved at faktisk levealder, dødelighet og uførhet utvikler seg annerledes enn forutsatt i premietariffen. Forsikringsrisikoen begrenses ved at premietariffen og premiereserven fastsettes basert på et kvalitativt godt datagrunnlag og ved god risikostyring. Risikoresultatet må følges over tid for å identifisere endringer og ta inn endrede forutsetninger i premietariffen. I tillegg har pensjonskassen inngått avtale om katastrofereassuranse. Risikostyring og solvenskapitaldekning (SKD) Pensjonskassen ønsker å oppnå høyest mulig avkastning innenfor rammen av forsvarlig risiko. Evnen til å ta risiko avhenger av hvor mye ansvarlig kapital pensjonskassen har. TKP foretar beregninger av solvenskapitaldekningen i samsvar med det forenklede solvenskapitalkravet. TKPs soliditetskapital er relativt god ved utgangen av 2022, og gir akseptabel handlefrihet i kapitalforvaltningen. Dette til tross for negativ avkastning og redusert ansvarlig kapital i 2022. TKPs kapitaldekning ved utgangen av de to siste årene er:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=