TKP årsrapport 2023

Årsrapport 2023 Trondheim kommunale pensjonskasse 19 Rentegarantipremien utgjør 4,3 millioner kroner i 2023 og er godtgjørelse som følge av at TKP garanterer en avkastning på premiereserven og premiefondet. Gjennomsnittlig garantert rente på premiereserven er 2,32 prosent ved årsskiftet. Rentegarantipremien kan variere betydelig avhengig av størrelsen på relevant bufferkapital, rentenivå og aktivasammensetning. Dette medfører at en betydelig del av markedsrisikoen på plasseringene i verdipapirmarkedet og renterisikoen på forpliktelsene er overført til arbeidsgiverne. Kontantstrøm Netto kontantstrøm fra drift av pensjonsvirksomheten utgjorde 931,9 millioner kroner, kontantstrømmene fra finansielle eiendeler er -453,9 millioner kroner, og kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter er 61,8 millioner kroner. Bankinnskudd økte dermed fra 340,5 millioner kroner til 880,3 millioner kroner i løpet av 2023. 7 Disponering av årets resultat Årets totalresultat, etter andre inntekter og kostnader, utgjør 159,4 millioner kroner, og overføres til opptjent egenkapital. 8 Risikostyring, internkontroll og finansiell soliditet Pensjonskassen forvalter betydelige midler som skal finansiere pensjonsutbetalinger langt inn i fremtiden. Effektiv kontroll og styring av risiko er avgjørende for at pensjonskassen på lang sikt skal oppnå tilfredsstillende avkastning og sikre pensjonsutbetalinger til medlemmene. Endringer i forskrift om pensjonsforetak styrker kravet til uavhengige kontrollfunksjoner og oppfølging av risiko. TKP har tre kontrollfunksjoner - risikostyringsfunksjonen, aktuarfunksjonen og internrevisjonsfunksjonen. Fra 2024 vil pensjonskassen ha en juridisk leder som kan gi juridisk rådgivning internt og bedre oppfølgingen av lovverk og regler. I løpet av 2023 reviderte styret alle styrende dokumenter for å sikre at pensjonskassen etterlever gjeldende lover og regler. Strategiene gir blant annet rammer for hvor mye risiko pensjonskassen kan påta seg innenfor ulike risikoområder og reflekterer dermed styrets risikovilje. De viktigste risikoene omtales nedenfor. Finansiell risiko Den finansielle risikoen i pensjonskassen knytter seg hovedsakelig til evnen til å innfri den årlige avkastningsgarantien på kort og lang sikt. Dette krever at kapitalen investeres i verdipapirer og andre eiendeler med akseptabel avkastning og risiko. Kapitalforvaltningsstrategien gir retningslinjer for aktivaallokering, kredittrisiko, renterisiko, valutarisiko med mer. Målet er å oppnå en høyest mulig avkastning samtidig som den risikobærende evnen opprettholdes. Den finansielle risikoen må fortløpende avpasses pensjonskassens soliditet. Styret behandler årlig kapitalforvaltningens strategi over tre møter, hvor risikobærende evne og fordeling på aktivaklasser er sentrale temaer.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=