TKP årsrapport 2022

20 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse Solvenskapitaldekning 2022 2021 Markedsrisiko 3 233 3 733 Livsforsikringsrisiko 783 791 Motpartsrisiko 27 39 Diversifiseringseffekter -523 -547 Kapitalkrav før operasjonell risiko 3 520 4 016 Operasjonell risiko 72 72 Justering utsatt skatt -539 -613 Forenklet solvenskapitalkrav 3 053 3 475 Ansvarlig kapital 5 363 5 767 Solvenskapitaldekning 176 % 166 % Tallene er oppgitt i millioner kroner. Solvenskapitaldekningen er 176 prosent ved årsskiftet, mot 166 prosent ved utgangen av 2021. Det er altså en økning i SKD til tross for redusert bufferfond og lavere ansvarlig kapital. Dette skyldes lavere solvenskapitalkrav som følge av lavere kapitalkrav for aksjer som er en del av markedsrisikoen. Kapitalkravet for aksjer er lavere fordi den såkalte stressfaktoren på aksjer er redusert. Styret vurderer solvenskapitaldekningen som akseptabel og i samsvar med målsettingen i kapitalforvaltningsstrategien. Solvensmarginkapitalen har økt betydelig i 2022 som følge av at 50 prosent av bufferfondet teller som solvensmarginkapital. Solvensmarginkravet har også økt som følge av at bufferfondet inngår i brutto forsikringsfond samt vekst i premiereserven. Solvensmargindekningen utgjør 465 prosent ved utgangen av 2022 mot 348 prosent ved forrige årsskifte. Internkontroll Internkontrollen i pensjonskassen innebærer identifisering, styring, overvåkning og rapportering av selskapets risiko innenfor alle virksomhetsområder. Hvert virksomhetsområde vurderer sannsynlighet og konsekvens for at ulike hendelser kan inntreffe. På bakgrunn av funn planlegges relevante tiltak for å redusere sannsynligheten for at en hendelse inntreffer eller reduserer konsekvensen av at en hendelse inntreffer. Internrevisjonen foretar uavhengige vurderinger og tester av vesentlige finansielle, forsikringsmessige og operasjonelle risikoer i driften av pensjonskassen. Pensjonskassens internkontroll ble vurdert som tilfredsstillende i 2022. Personvern Pensjonskassen behandler personopplysninger, herunder informasjon som klassifiseres som sensitiv. TKP har som mål å trygge behandlingen av personopplysninger gjennom å sikre konfidensialitet, men samtidig opprettholde tilgjengelighet ved saksbehandling. Behandlingen må til enhver tid oppfylle krav i Lov om behandling av personopplysninger. Dette gjelder både behandling av personopplysninger ved intern saksbehandling og der vi benytter eksterne leverandører. TKP har databehandleravtale med alle eksterne leverandører der dette er aktuelt.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=