TKP årsrapport 2023

20 Årsrapport 2023 Trondheim kommunale pensjonskasse Spesielt viktig for TKP er den markedsrisiko porteføljen er eksponert for. Markedsrisiko er risikoen for at pensjonskassens verdier reduseres som følge av ugunstige markedsbevegelser. Det kan være betydelig fall i aksjemarkedet, valutakurstap, kurstap i renteporteføljen eller fall i eiendomsmarkedet. Kapitalforvaltningsstrategien, og derigjennom markedsrisikoen, er tilpasset den risikotoleransen styret har fastsatt. Risikostyring og solvenskapitaldekning (SKD) Pensjonskassen ønsker å oppnå høyest mulig avkastning innenfor rammen av forsvarlig risiko. Evnen til å ta risiko avhenger av hvor mye ansvarlig kapital pensjonskassen har. Solvenskapitaldekningen beregnes i samsvar med det forenklede solvenskapitalkravet. Ved utgangen av 2023 er TKPs soliditetskapital god, og den gir akseptabel handlefrihet i kapitalforvaltningen. Solvenskapitaldekning 2023 2022 Markedsrisiko 3 889 3 233 Livsforsikringsrisiko 875 783 Motpartsrisiko 59 27 Diversifiseringseffekter -611 -523 Kapitalkrav før operasjonell risiko 4 212 3 520 Operasjonell risiko 82 72 Justering utsatt skatt -644 -539 Forenklet solvenskapitalkrav 3 649 3 053 Ansvarlig kapital 6 414 5 363 Solvenskapitaldekning 176 % 176 % Solvenskapitaldekningen ved årsskiftet er 176 prosent, likt som ved utgangen av 2022. I 2023 bidro høy vekst i pensjonsforpliktelsene som følge av høy reguleringspremie, til redusert soliditet. Samtidig hadde TKP god avkastning i 2023 som bidro til å øke soliditeten. Internkontroll Internkontrollen i pensjonskassen omfatter identifisering, styring, overvåkning og rapportering av risiko innenfor alle virksomhetsområder. Hvert område vurderer sannsynlighet og konsekvens for ulike hendelser, planlegger tiltak for å redusere risikoen, og internrevisjonen gjennomfører uavhengige vurderinger av vesentlige risikoer. Internrevisjonen foretar uavhengige vurderinger og tester av vesentlige finansielle, forsikringsmessige og operasjonelle risikoer i driften av pensjonskassen. Internkontrollen ble vurdert som tilfredsstillende i 2023. Personvern Pensjonskassen håndterer personopplysninger, inkludert sensitiv informasjon, og har som mål å sikre konfidensialitet samtidig som tilgjengelighet ved saksbehandling opprettholdes. Behandlingen av personopplysninger følger kravene i Lov om behandling av personopplysninger, både internt og eksternt gjennom databehandleravtaler med leverandører.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=