TKP årsrapport 2022

21 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse I 2022 hadde vi to tilfeller av brudd på behandling av personopplysninger. Det ene bruddet medførte at sensitive opplysninger kom på avveie og ble meldt til Datatilsynet. I etterkant er interne rutiner gjennomgått og endret. Blant annet erstatter digitale systemer manuell behandling av sensitive opplysninger i noen arbeidsprosesser. Endringen reduserer risikoen for at en tilsvarende hendelse skal skje igjen. Styret er tilfreds med nye rutiner som bedrer håndteringen av sensitive opplysninger. 8 Fremtidsutsikter God risikostyring og god soliditet er avgjørende for pensjonskassen. Styret vurderer pensjonskassens risikobærende evne som tilstrekkelig til å forvalte pensjonskassens midler innenfor den vedtatte strategien. Styret legger vekt på at pensjonskassen skal forvalte sine midler slik at soliditeten opprettholdes også i fremtiden. Pensjonskassen skal på den ene siden være posisjonert for å få med seg en eventuell oppgang i aksjemarkedet, men samtidig ha en eksponering som tåler et ytterligere markedsfall. Til tross for redusert ansvarlig kapital i 2022, mener styret at soliditeten i pensjonskassen er tilfredsstillende. Sensitiviteten ved en eventuell videre nedgang i aksjemarkedet er høyere enn i fjor, men fortsatt på et akseptabelt nivå. Det har ikke vært behov for å iverksette tiltak for å styrke solvenskapitaldekningen. Grunnlaget for fortsatt drift er derfor til stede. Styret er opptatt av at kapitalforvaltningen fortsatt skal ha en moderat risikoprofil. Russlands invasjon av Ukraina preget hele 2022. Styret forventer at den geopolitiske usikkerheten vil fortsette i 2023. Den svakere økonomiske veksten og høy inflasjon vil nok også sette en demper for fremtidsutsiktene på kort og mellomlang sikt. Styret forventer økt søkelys på bærekraftige investeringer i årene som kommer. Ikrafttredelse av ny lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon krever mer rapportering, og dermed større bevissthet om i hvilken grad pensjonskassen fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper. Pensjonskassen vil i årene fremover stå overfor flere risikofaktorer – både finansielt og operasjonelt. Beredskapsarbeid vil stå sentralt og det vil være viktig å ha gode og sikre digitale løsninger. TKP tar IT-sikkerhet på alvor og i 2022 har alle ansatte gjennomført kurset Nasjonal Sikkerhetsmyndighets grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. Bevisstgjøring og opplæring innen IT-sikkerhet vil være et viktig tema framover. Lovverket for pensjonskasser blir stadig utvidet med sterkere krav til risikovurderinger og dokumentasjon. Dette vil kreve både ressurser og kompetanse i årene som kommer. Ny offentlig tjenestepensjon gjelder for alle som er født i 1963 eller senere. I 2025 vil de første med opptjening i ny ordning bli pensjonister. Det er fortsatt flere forhold knyttet til ny offentlig tjenestepensjon som ikke er avklart, og som krever ytterligere forhandlinger mellom avtalepartene i offentlig sektor. Det foreligger nå et høringsutkast til ny avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor. Regler for særaldersgrenser og overgang fra uførepensjon til alderspensjon er fortsatt uavklart. Når nye regler er på plass vil det sannsynligvis medføre ytterligere behov for systemutvikling, utvidet informasjonsutveksling med andre pensjonskasser, oppdatering av intern kompetanse og god informasjon til medlemmene.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=