TKP årsrapport 2022

16 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse 5 Årets resultat TKP fikk et negativt regnskapsmessig resultat i 2022. Verdijustert avkastning ble -1,7 prosent, betydelig lavere enn den garanterte renten på 2,3 prosent. I tillegg gir resultatet for selskapsporteføljen et negativt bidrag. Resultatet for kollektiv- og selskapsporteføljen er fordelt på følgende resultatelementer (tall i millioner kroner): Resultatoversikt 2022 2021 Brutto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen -285,4 1254,7 Til kursreguleringsfond 0,0 -854,8 Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen -285,4 399,9 Garanterte renter -324,5 -310,5 Avkastningsresultat -609,9 89,3 Samlet premie til administrasjon 57,5 57,2 Herav til administrasjonsreserve -19,8 -21,3 Forsikringsrelaterte kostnader -35,7 -35,9 Administrasjonsresultat 2,0 0,0 Risikoresultat 13,6 -13,1 Premie til avkastningsgaranti 3,8 3,5 Resultat av teknisk regnskap før disponering -590,5 79,7 Avkastningsresultat overført fra bufferfond 609,8 0,0 Avkastningsresultat overført til tilleggsavsetninger 0,0 -79,3 Avkastningsresultat overført til premiefond 0,0 -7,4 Risikoresultat overført til premiefond -6,8 0,0 Endring i levealdersjustering 2020 overført til premiefond 0,0 -82,6 Resultat kollektivporteføljen 12,5 -89,6 Resultat selskapsporteføljen -28,4 123,4 Totalresultat før andre inntekter og kostnader -15,8 33,8 Avkastningsresultat Avkastningsresultatet er lik verdijustert avkastning fratrukket den årlige rentegarantien til medlemmene. Avkastningsresultatet i 2022 er på -609,9 millioner kroner. Avkastningsresultatet dekkes av bufferfondet som reduseres fra 3 409 til 2 799 millioner kroner. Etter dekningen av årets avkastningsresultat utgjør bufferfondet 19,6 prosent av premiereserven og premiefondet, og tilsvarer 8 - 9 års rentegaranti.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=