TKP årsrapport 2022

48 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse Note 20 - Transaksjoner med nærstående parter Trondheim kommunale pensjonskasse ble opprettet 1.1.1913 av bystyret i Trondheim kommune. Pensjonskassens formål er å yte pensjoner til medlemmene og deres etterlatte. Pensjonskassen er en selvstendig juridisk enhet med egen regnskapsføring. Pensjonskassens midler holdes adskilt fra kommunens og konsernenhetenes midler, og hefter ikke for deres forpliktelser. Fem av styremedlemmene utnevnes av Trondheim bystyre, og to av arbeidstakernes organisasjoner. Trondheim kommunale pensjonskasse tok opp et ansvarlig lån på 100 millioner kroner fra Trondheim kommune i november 2016. Lånet løper til en årlig fast rente på 4,20 prosent, og det er kostnadsført rente med 4,2 millioner kroner i 2022, jf. note 28 Premiefondet er tilført 2,0 prosent garantert rente samt eventuelt overskudd på avkastningsresultatet med ca. 12,7 millioner kroner i 2022, og ca. 24,7 millioner kroner i 2021. Premiefondet ved utgangen av 2022 utgjør 462,0 millioner kroner mot 744,4 millioner kroner ved utgangen av 2021, jf. note 8. Trondheim kommunale pensjonskasse ble tilført kjernekapital i form av eiendom (tingsinnskudd) i 2013, og eiendommene leies ut til Trondheim kommune på en 50 års leieavtale. I henhold til leieavtalen er leietaker ansvarlig for forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommene. I 2022 har Trondheim kommune betalt en leie på 22,2 millioner kroner mot 21,3 millioner kroner i 2021. Fordringer på og investeringer i verdipapirer utstedt av foretak pensjonskassen er opprettet for framgår av note 2. TKP ivaretar tjenestepensjonsordningen for ansatte i Trondheim kommune og tilknyttede selskaper, og foretakene må følgelig betale arbeidsgiverdelen av pensjonspremien. Nødvendig forsikringsteknisk premie beregnes av TKPs aktuar, og fastsettes av styret i TKP i samsvar med aktuars anbefaling. Forfalte brutto premier består av: 2022 2021 Normalpremie fratrukket arbeidstakerandel (7,52 %/7,82 %) 429 065 426 474 Ikke-forsikringsbare ytelser 120 000 65 000 Reguleringspremie 565 000 615 000 Refusjoner for AFP og bevilgningspensjoner 97 903 90 608 Rentegarantipremie 3 800 3 500 Sum arbeidsgiverpremie 1 215 768 1 200 582 Arbeidstakernes medlemsinnskudd (2,00%) 114 126 109 045 Sum forfalt premie 1 329 894 1 309 627 Note 21 - Finansiell risiko knyttet til finansielle instrumenter Den finansielle risikoen i pensjonskassen er knyttet til evnen til å innfri den årlige avkastningsgarantien. I tillegg skal pensjonskassen kunne tåle betydelig markedsfall uten å komme i konflikt med kravene til solvenskapitaldekning, og ha en forsvarlig risikostyring. TKP har valgt en forvaltningsstrategi som søker å utnytte at aktivaklassene normalt svinger noe i utakt, slik at det kan oppnås høyere totalav-

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=