TKP årsrapport 2023

Årsrapport 2023 Trondheim kommunale pensjonskasse 49 Solvenskapitaldekning Solvenskapitaldekningen skal være minimum 100 prosent, og er definert som ansvarlig kapital delt på solvenskapitalkravet. Solvenskapitalkravet per 31.12. består av følgende elementer: Solvenskapitalkrav (mill. kr) 2023 2022 Renterisiko 850 580 Aksjerisiko 2 615 2 044 Eiendomsrisiko 519 569 Valutarisiko 752 636 Kreditmarginrisiko 592 545 Konsentrasjonsrisiko 0 0 Diversifiseringsgevinst - markedsrisiko -1 438 -1 141 Sum markedsrisiko 3 889 3 233 Livsforsikringsrisiko 875 783 Motpartsrisiko 59 27 Diversifiseringsgevinst - totalrisiko -611 -523 Operasjonell risiko 82 72 Justering utsatt skatt -644 -539 Samlet solvenskapitalkrav 3 649 3 053 Det økte solvenskapitalkravet i 2023 skyldes hovedsakelig økt aksjerisiko som følge av høyere aksjeeksponering og økt stressfaktor for aksjer. Den ansvarlige kapitalen og solvenssituasjonen for TKP per 31.12 viser: Ansvarlig kapital 2023 2022 Innskutt egenkapital 1 426 1 360 Opptjent egenkapital 480 337 Risikoutjevningsfond 26 10 Evigvarende ansvarlig lån 101 101 Supplerende kapital 329 300 Bufferfond 3 492 2 799 Justeringer i avsetninger ved overgang til markedsverdier 555 481 Risikoreduserende effekt i beste estimat ved død og uførhet 76 76 Merverdier i porteføljer til amortisert kost -72 -101 Ansvarlig kapital 6 414 5 363 Samlet solvenskapitalkrav 3 649 3 053 Overskudd/underskudd av ansvarlig kapital 2 764 2 310 Solvenskapitaldekning 176 % 176 % Økt ansvarlig kapital er hovedsakelig en følge av godt avkastningsresultat, hvor hoveddelen av avkastningsresultatet er overført til bufferfondet. Solvenskapitaldekningen er uendret fra 176 prosent ved starten av året til 176 prosent ved utgangen av 2023.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=