TKP årsrapport 2022

50 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse Kapitalkravet har utviklet seg slik i løpet av året: Solvenskapitalkrav (mill. kr) 2022 2021 Renterisiko 580 326 Aksjerisiko 2 044 2 595 Eiendomsrisiko 569 597 Valutarisiko 636 561 Kreditmarginrisiko 545 582 Konsentrasjonsrisiko - 6 Diversifiseringsgevinst - markedsrisiko -1 141 -933 Sum markedsrisiko 3 233 3 733 Livsforsikringsrisiko 783 791 Motpartsrisiko 27 39 Diversifiseringsgevinst - totalrisiko -523 -547 Operasjonell risiko 72 72 Justering utsatt skatt -539 -613 Totalt 3 053 3 475 Redusert stressfaktor for aksjer ved beregning av solvenskapitalkravet har medført lavere aksjerisiko i 2022. Dette gir lavere markedsrisiko og lavere solvenskapitalkrav. Den ansvarlige kapitalen har utviklet seg slik i løpet av året: Ansvarlig kapital 2022 2021 Innskutt egenkapital 1 360 1 299 Opptjent egenkapital 337 362 Risikoutjevningsfond 10 3 Evigvarende ansvarlig lån 101 101 Supplerende kapital 300 0 Tilleggsavsetninger 0 981 Kursreguleringsfond 0 2 428 Bufferfond 2 799 0 Justeringer i avsetninger ved overgang til markedsverdier 481 461 Risikoreduserende effekt i beste estimat ved død og uførhet 76 89 Merverdier i porteføljer til amortisert kost -101 43 Totalt 5 363 5 767 Tilleggsavsetninger og kursreguleringsfond ble slått sammen i et felles bufferfond fra 1. januar 2022. Lavere ansvarlig kapital skyldes primært at bufferfondet er redusert i løpet av året. Godkjent supplerende kapital i 2022 har isolert sett medført noe økning av den ansvarlige kapitalen. Solvenskapitaldekningen har økt fra 166 prosent ved starten av året til 176 prosent ved utgangen av 2022.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=