TKP årsrapport 2023

50 Årsrapport 2023 Trondheim kommunale pensjonskasse Note 22 - Finansielle instrumenter målt til virkelig verdi over resultatet De finansielle instrumentene er klassifisert i tre ulike nivåer. Nivå 1: Noterte priser i aktive markeder Nivå 2: Andre inndata enn noterte priser som omfattes av nivå 1, som er observerbare for eiendelen enten direkte (som priser) eller indirekte (avledet fra priser) Nivå 3: Priser som ikke bygger på observerbare markedsdata. Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt Noterte norske aksjer 123 094 0 0 123 094 Aksjefond 5 157 056 0 0 5 157 056 Eiendomsfond 0 0 1 738 236 1 738 236 Private equity 0 0 1 084 266 1 084 266 Sum aksjer og andeler 5 280 150 0 2 822 502 8 102 652 Obligasjonsfond 0 992 848 0 992 848 Obligasjoner 0 6 107 634 0 6 107 634 Sum rentebærende verdipapirer 0 7 100 483 0 7 100 483 Utlån og fordringer 0 880 280 89 878 970 158 Finansielle derivater (valutaterminer) 0 65 540 0 65 540 Finansielle instrumenter som måles til virkelig verdi 5 280 150 8 046 302 2 912 380 16 238 833 Børsnoterte aksjer og aksjefond er plassert i nivå 1. Obligasjoner, obligasjonsfond, bankinnskudd, fordring ved salg av verdipapir og valutaterminer er plassert i nivå 2. Eiendomsfond, unoterte aksjer (private equity) og utlån er klassifisert i nivå 3. For unoterte aksjer (private equity) baseres verdsettingen på siste rapporterte kurser fra forvalterne. Verdifastsettelsen vil derfor normalt være et kvartal forsinket. Verdsettingen av eiendomsfond baseres på mottatte rapporter fra forvalterne pr. 31.12.2023. For aksjefond og obligasjoner benyttes offisielle ligningskurser. Note 23 - Investeringseiendommer Trondheim kommunale pensjonskasse fikk tilført 286,5 millioner kroner i ny kjernekapital per 1.11.2013 i form av tre bygårder. Verdien inkl. realavkastningskrav ble fastsatt ved takst av to uavhengige meglere (Eiendomsmegler 1 Næringseiendom og BER Verdivurdering AS). Bygårdene leies ut til Trondheim kommune på en 50 års leieavtale. I henhold til leieavtalen er leietaker ansvarlig for forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommene. Årlig leie reguleres med 100 prosent av KPI. Trondheim kommune har rett til å kjøpe tilbake eiendommene til KPI-regulert kostpris når som helst i løpet av leieperioden. Eiendommene benyttes ikke av Trondheim kommunale pensjonskasse. Eiendommene regnskapsføres til virkelig verdi i henhold til årsregnskapsforskriften § 3-4 og IAS 40. Verdsettingen er basert på diskontering av fremtidige kontantstrømmer fra den langsiktige leiekontrakten med Trondheim kommune. Ved etablering av leiebeløpet i leieavtalen 1.11.2013 ble det anvendt et realavkastningskrav på de tre eiendommene på henholdsvis 5,8 prosent, 6,0 prosent og 6,2 prosent i samsvar med vurdering av uavhengig megler. I den etterfølgende perioden fram til og med 2021 har uavhengig megler vurdert realavkastningskravet isolert sett til å være noe lavere, men dette anses ikke relevant for verdsettelsen som følge av bestemmelser i leieavtalen med Trondheim

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=