TKP årsrapport 2022

51 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse Note 22 - Finansielle instrumenter målt til virkelig verdi over resultatet De finansielle instrumentene er klassifisert i tre ulike nivåer. Nivå 1: Noterte priser i aktive markeder. Nivå 2: Andre inndata enn noterte priser som omfattes av nivå 1, som er observerbare for eiendelen enten direkte (som priser) eller indirekte (avledet fra priser). Nivå 3: Priser som ikke bygger på observerbare markedsdata. Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt Noterte norske aksjer 115 834 0 0 115 834 Aksjefond 4 463 109 0 0 4 463 109 Eiendomsfond 0 0 1 937 188 1 937 188 Private equity 0 0 991 448 991 448 Sum aksjer og andeler 4 578 943 0 2 928 636 7 507 579 Obligasjonsfond 0 943 731 0 943 731 Obligasjoner 0 5 567 538 0 5 567 538 Sum obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 0 6 511 270 0 6 511 270 Utlån og fordringer 0 398 893 0 398 893 Finansielle derivater (valutaterminer) 0 1 416 0 1 416 Finansielle instrumenter som måles til virkelig verdi 4 578 943 6 911 579 2 928 636 14 419 158 Børsnoterte aksjer og aksjefond er plassert i nivå 1. Obligasjoner, obligasjonsfond, bankinnskudd, fordring ved salg av verdipapir og valutaterminer er plassert i nivå 2. Eiendomsfond og unoterte aksjer (private equity) er klassifisert i nivå 3. For unoterte aksjer (private equity) baseres verdsettingen på siste rapporterte kurser fra forvalterne. Verdifastsettelsen vil derfor normalt være et kvartal forsinket. Verdsettingen av eiendomsfond baseres på mottatte rapporter fra forvalterne pr. 31.12.2022. For aksjefond og obligasjoner benyttes offisielle ligningskurser. Note 23 - Investeringseiendommer Trondheim kommunale pensjonskasse fikk tilført 286,5 millioner kroner i ny kjernekapital per 1.11.2013 i form av tre bygårder. Verdien inkl. realavkastningskrav ble fastsatt ved takst av to uavhengige meglere (Eiendomsmegler 1 Næringseiendom og BER Verdivurdering AS). Bygårdene leies ut til Trondheim kommune på en 50 års leieavtale. I henhold til leieavtalen er leietaker ansvarlig for forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommene. Årlig leie reguleres med 100 prosent av KPI. Trondheim kommune har rett til å kjøpe tilbake eiendommene til KPI-regulert kostpris når som helst i løpet av leieperioden. Eiendommene benyttes ikke av Trondheim kommunale pensjonskasse.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=