TKP årsrapport 2023

Årsrapport 2023 Trondheim kommunale pensjonskasse 51 kommune. Verdireguleringen i perioden 2014 - 2021 er lik den prosentvise endringen i leieinntekt siden Trondheim kommune har rett til å kjøpe tilbake eiendommene til KPI-regulert kostpris når som helst i løpet av leieperioden. I 2023 og 2022 ble eiendommene nedskrevet med 1,0 og 4,7 prosent. Nedskrivingene de to siste årene tilsvarer nettoeffekten av økt realavkastningskrav og økte leieinntekter. Mottatt leieinntekt fra Trondheim kommune i 2023 og 2022 er henholdsvis 23,7 og 22,3 millioner kroner. Det har ikke påløpt driftskostnader for investeringseiendommene siden leietaker dekker alle kostnader inklusive kommunale avgifter og forsikringer. Utviklingen i verdi av investeringseiendommene gjennom året har vært som følger: Investeringseiendommer Balanseført verdi Anskaffelsesverdi tidligere år 293 663 Verdiregulering tidligere år 46 105 Inngående balanse 339 768 Tilgang 0 Avgang 0 Verdiregulering i regnskapsåret -3 513 Utgående balanse 336 255 Herav selskapsporteføljen 31 776 Herav kollektivporteføljen 304 479 Note 24 - Rentebærende verdipapirer til amortisert kost Debitorkategori Pålydende verdi Kostpris Balanseført verdi Virkelig verdi Gjenstående amortisering Obligasjoner med fortrinnsrett 160 000 154 237 148 300 151 234 11 700 Bank og finans 1 629 000 1 588 544 1 599 514 1 598 198 29 486 Kommuner 862 000 858 927 859 821 849 314 2 179 Statsforetak 180 000 181 034 180 868 173 540 -868 Obligasjoner med pant i fast eiendom 800 769 797 373 798 127 747 298 2 642 Andre utstedere 1 053 000 1 045 964 1 045 385 1 040 989 7 615 Sum 4 684 769 4 626 078 4 632 015 4 560 573 52 754 Opptjente, ikke forfalte renter 90 707 Sum rentebærende verdipapirer til amortisert kost 4 722 722 Herav selskapsporteføljen 446 297 Herav kollektivporteføljen 4 276 425 Rentedurasjonen ved utgangen av 2023 var 3,3 år. I forbindelse med avleggelse av årsregnskapet for 2022 ble det foretatt foreløpige beregninger av 12 måneders forventet tap på investeringer som blir målt til amortisert kost. TKPs beholdning av obligasjoner til amortisert kost er vurdert til å være trinn 1, det vi si at avsetningsbehovet beregnes basert på 12 måneders forventet tap. Oppdaterte beregninger indikerer at samlet forventet tap reduseres fra om lag 6 til ca. 2 millioner kroner ved utgangen av 2022. Forventet tap ved utgangen av 2023 er også beregnet til om lag 2 millioner kroner samlet for post 2.3.1 og post 6.3.1. De forventede tapene er ikke innarbeidet i årsregnskapet siden beløpene anses uvesentlige.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=