TKP årsrapport 2022

52 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse Eiendommene regnskapsføres til virkelig verdi i henhold til årsregnskapsforskriften § 3-4 og IAS 40. Verdsettingen er basert på diskontering av fremtidige kontantstrømmer fra den langsiktige leiekontrakten med Trondheim kommune. Ved etablering av leiebeløpet i leieavtalen 1.11.2013 ble det anvendt et realavkastningskrav på de tre eiendommene på henholdsvis 5,8 prosent, 6,0 prosent og 6,2 prosent i samsvar med vurdering av uavhengig megler. I den etterfølgende perioden fram til og med 2021 har uavhengig megler vurdert realavkastningskravet isolert sett til å være noe lavere, men dette anses ikke relevant for verdsettelsen som følge av bestemmelser i leieavtalen med Trondheim kommune. Verdireguleringen i perioden 2014 - 2021 er lik den prosentvise endringen i leieinntekt siden Trondheim kommune har rett til å kjøpe tilbake eiendommene til KPI-regulert kostpris når som helst i løpet av leieperioden. I 2022 ble eiendommene nedskrevet med 4,7 prosent som tilsvarer nettoeffekten av økt realavkastningskrav og økte leieinntekter. Mottatt leieinntekt fra Trondheim kommune i 2022 og 2021 er henholdsvis 22,3 og 21,3 millioner kroner. Det har ikke påløpt driftskostnader vedrørende investeringseiendommene siden leietaker dekker alle kostnader inklusive kommunale avgifter og forsikringer. Utviklingen i verdi av investeringseiendommene gjennom året har vært som følger: Investeringseiendommer Anskaffelsesverdi tidligere år 293 663 Verdiregulering tidligere år 62 295 Inngående balanse 355 959 Tilgang 0 Avgang 0 Verdiregulering i regnskapsåret -16 190 Utgående balanse 339 768 Herav selskapsporteføljen 32 550 Herav kollektivporteføljen 307 218 Note 24 - Investeringer som holdes til forfall Debitorkategori Pålydende verdi Kostpris Balanseført verdi Virkelig verdi Gjenstående amortisering Obligasjoner med fortrinnsrett 140 000 143 315 141 087 141 754 -1 087 Bank og finans (Senior og tier 3) 1 094 000 1 070 782 1 071 165 1 059 744 22 835 Kommuner 760 000 763 529 757 026 745 287 2 974 Statsforetak 130 000 130 000 130 000 120 883 0 Andre utstedere 1 028 000 1 023 622 1 018 306 1 002 638 9 694 Sum 3 152 000 3 131 247 3 117 583 3 070 306 34 417 Opptjente, ikke forfalte renter 58 359 Sum investeringer som holdes til forfall 3 175 942 Herav selskapsporteføljen 304 255 Herav kollektivporteføljen 2 871 687 Rentedurasjonen i hold til forfall porteføljen ved utgangen av 2022 var 3,3 år.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=