TKP årsrapport 2023

52 Årsrapport 2023 Trondheim kommunale pensjonskasse De tidligere underpostene investeringer som holdes til forfall samt utlån og fordringer til amortisert kost er i regnskapet for 2023 slått sammen og klassifisert som rentebærende verdipapirer til amortisert kost i post 2.3.1 og 6.3.1 i balansen. Dette gjelder også sammenligningstallene for 2022. Note 25 - Rentebærende verdipapirer til virkelig verdi Debitorkategori Pålydende verdi Kostpris Balanseført verdi Obligasjoner med fortrinnsrett 308 000 320 590 308 751 Bank og finans 3 277 000 3 247 101 3 204 381 Kommuner 1 609 000 1 593 810 1 580 643 Andre utstedere 943 000 939 349 928 961 Sum 6 137 000 6 100 850 6 022 737 Opptjente, ikke forfalte renter 84 898 Sum obligasjoner enkeltpapirer 6 107 635 Obligasjonsfond Arctic Return Class I 235 218 306 128 Danske Invest Global Realrente Obligasjon 99 374 103 980 DNB Obligasjon G 577 145 582 740 Sum obligasjonsfond 911 737 992 848 Sum rentebærende verdipapirer til virkelig verdi 7 100 483 Herav selskapsporteføljen 670 996 Herav kollektivporteføljen 6 429 487 Rentedurasjonen i porteføljen av enkeltpapirer og obligasjonsfond ved utgangen av 2023 var henholdsvis 2,4 år og 2,5 år. Den samlede rentedurasjon av obligasjoner og obligasjonsfond var 2,4 år. Note 26 - Finansielle derivater Klassifisert som eiendeler Pålydende i utenlandsk valuta Eiendel Valutaavtale SEK 84 000 812 Valutaavtale EUR 20 000 13 164 Valutaavtale USD 57 000 51 564 Sum 65 540 Herav selskapsporteføljen 6 194 Herav kollektivporteføljen 59 346 De inngåtte valutaterminavtalene (salg av utenlandsk valuta) per 31.12.2023 gjelder sikring av aksjeporteføljen i utenlandsk valuta gjennom 3-måneders terminkontrakter. Note 27 - Evigvarende ansvarlig lån TKP tok opp et evigvarende ansvarlig lån fra Trondheim kommune 11. november 2016 med en fast årlig rente på 4,20 prosent, frem til en eventuell endring av vilkårene første gang ti år etter utbetalingsdato. TKP har innløsningsrett (call) til pari kurs første gang ti år etter låneopptak, og deretter hvert

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=