TKP årsrapport 2023

Årsrapport 2023 Trondheim kommunale pensjonskasse 53 tiende år. Den årlige fastrenten består av 10-års swaprente på 1,65 prosent, og en kredittmargin på 2,55 prosent. Lånet skal etter hver ubenyttet innløsningsrett gis de markedsvilkår som da gjelder, dog slik at kredittmarginen maksimalt kan være 1,00 prosentpoeng høyere enn den opprinnelige kredittmarginen. Kostnadsført rente i 2023 utgjør 4,2 millioner kroner. Note 28 – Reassuranse TKP har tegnet reassuranseforsikring med Arch Reinsurance Europe Underwriting DAC. Selskapets finansielle rating er A+ fra Standard & Poor og AA- Fitch Ratings. Forsikringen dekker inntil 100 millioner kroner for én katastrofe, og begrenses til to katastrofer per kalenderår. Egenandelen per hendelse er 10 millioner kroner. Note 29 – Innskutt egenkapital Kjernekapitalinnskudd står tilbake for enhver annen forpliktelse pensjonskassen har eller måtte få, herunder ansvarlig lån. Kapitalinnskuddet kan nyttes til dekning av tap eller underskudd ved pensjonskassens løpende drift. Fordelingen av innskutt egenkapital på arbeidsgiverne er: Arbeidsgiver Innskutt egenkapital 31.12.2022 Intern overføring Innskudd i 2023 Innskutt egenkapital 31.12.2023 Trondheim kommune 1 345 012 0 59 348 1 404 360 Personellservice Trøndelag 248 0 105 353 Olavsfestdagene i Trondheim 105 0 46 151 Svartlamon Boligstiftelse 8 0 3 11 Kong Carl Johans arbeidsstiftelse 290 0 126 416 Stavne Arbeid Trondheim KF 809 -278 238 769 Trondheim Havn IKS 1 047 0 461 1 508 Trøndelag Brann- og redningstjeneste IKS 4 482 0 1 989 6 471 Midt-Norge 110-sentral IKS 652 0 267 919 Trondheim Parkering AS 19 0 19 38 Stiftelsen Brannbamsen Bjørnis 0 0 8 8 Trondheim Kino AS 644 0 272 916 Kunsthall Trondheim AS 9 0 5 14 Kirkelig Fellesråd i Trondheim 1 905 0 829 2 734 Stiftelsen Trondhjems Hospital 2 197 0 911 3 108 Buf-etat Region Midt-Norge 163 0 65 228 Olavshallen AS 382 0 163 545 Trondhjems Asylselskap 287 0 117 404 TRV Gruppen AS 460 0 196 656 Trondheim Renholdsverk AS 911 0 363 1 274 Retura TRV AS 684 0 289 973 Stavne Inkludering Trondheim KF 109 278 174 561 Sum innskutt egenkapital 1 360 423 0 65 994 1 426 417 Stavne Inkludering Trondheim KF har overtatt en andel av den innskutte egenkapitalen til Stavne Arbeid Trondheim KF per 1.1.2023

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=