TKP årsrapport 2022

53 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse Note 25 - Obligasjoner og obligasjonsfond Debitorkategori Pålydende verdi Kostpris Balanseført verdi Obligasjoner med fortrinnsrett 225 000 241 382 225 701 Bank og finans (Senior, tier 3 og ansvarlig lån) 3 469 000 3 451 213 3 351 689 Kommuner 1 188 000 1 174 743 1 140 790 Statsforetak 126 000 124 525 125 657 Andre utstedere 696 000 693 587 666 092 Sum 5 704 000 5 685 449 5 509 930 Opptjente, ikke forfalte renter 57 608 Sum obligasjoner enkeltpapirer 5 567 538 Obligasjonsfond Arctic Return 235 218 287 537 Danske Invest Global Realrente Obligasjon 99 374 101 530 DNB Obligasjon B 570 523 554 664 Sum obligasjonsfond 905 115 943 731 Sum obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 6 511 269 Herav selskapsporteføljen 623 780 Herav kollektivporteføljen 5 887 490 Rentedurasjonen i porteføljen av enkeltpapirer og obligasjonsfond ved utgangen av 2022 var henholdsvis 2,0 år og 2,7 år. Den samlede rentedurasjon av obligasjoner og obligasjonsfond var 2,1 år. Note 26 – Utlån og fordringer til amortisert kost (obligasjoner med pant) Debitorkategori Pålydende verdi Kostpris Balanseført verdi Virkelig verdi Gjenstående amortisering Andre utstedere 943 264 939 416 940 089 886 674 3 175 Sum 943 264 939 416 940 089 886 674 3 175 Opptjente, ikke forfalte renter 22 027 Sum investeringer som holdes til forfall 962 116 Herav selskapsporteføljen 92 171 Herav kollektivporteføljen 869 945 Rentedurasjonen i porteføljen av obligasjoner med pant i fast eiendom pr. 31.12.2022 var 4,0 år.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=