TKP årsrapport 2023

Årsrapport 2023 Trondheim kommunale pensjonskasse 47 Note 20 - Transaksjoner med nærstående parter Trondheim kommunale pensjonskasse ble opprettet 1.1.1913 av bystyret i Trondheim kommune. Pensjonskassens formål er å yte pensjoner til medlemmene og deres etterlatte. Pensjonskassen er en selvstendig juridisk enhet med egen regnskapsføring. Pensjonskassens midler holdes adskilt fra kommunens og konsernenhetenes midler, og hefter ikke for deres forpliktelser. Fem av styremedlemmene utnevnes av Trondheim bystyre, og to av arbeidstakernes organisasjoner. Trondheim kommunale pensjonskasse tok opp et ansvarlig lån på 100 millioner kroner fra Trondheim kommune i november 2016. Lånet løper til en årlig fast rente på 4,20 prosent, og det er kostnadsført rente med 4,2 millioner kroner i 2023, jf. note 28. Premiefondet er tilført 2,0 prosent garantert rente samt overskudd på avkastningsresultatet med ca. 247,9 millioner kroner i 2023, og ca. 12,7 millioner kroner i 2022. Premiefondet ved utgangen av 2023 utgjør 595,6 millioner kroner mot 462,0 millioner kroner ved utgangen av 2022, jf. note 8. Trondheim kommunale pensjonskasse ble tilført kjernekapital i form av eiendom (tingsinnskudd) i 2013, og eiendommene leies ut til Trondheim kommune på en 50 års leieavtale. I henhold til leieavtalen er leietaker ansvarlig for forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommene. I 2023 har Trondheim kommune betalt en leie på 23,7 millioner kroner mot 22,2 millioner kroner i 2022. Fordringer på og investeringer i verdipapirer utstedt av foretak pensjonskassen er opprettet for framgår av note 2. TKP ivaretar tjenestepensjonsordningen for ansatte i Trondheim kommune og tilknyttede selskaper, og foretakene må følgelig betale arbeidsgiverdelen av pensjonspremien. Nødvendig forsikringsteknisk premie beregnes av TKPs aktuar, og fastsettes av styret i TKP i samsvar med aktuars anbefaling. Forfalte brutto premier består av: 2023 2022 Normalpremie fratrukket arbeidstakerandel 461 300 429 065 Ikke-forsikringsbare ytelser 12 723 120 000 Reguleringspremie 1 055 420 565 000 Refusjoner for AFP 103 598 97 903 Rentegarantipremie 4 300 3 800 Sum arbeidsgiverpremie 1 637 341 1 215 768 Arbeidstakernes medlemsinnskudd (2,00%) 122 645 114 126 Sum forfalt premie 1 759 985 1 329 894 Note 21 - Finansiell risiko knyttet til finansielle instrumenter Den finansielle risikoen i pensjonskassen er knyttet til evnen til å innfri den årlige avkastningsgarantien. I tillegg skal pensjonskassen kunne tåle betydelig markedsfall uten å komme i konflikt med kravene til solvenskapitaldekning, og ha en forsvarlig risikostyring. TKP har valgt en forvaltningsstrategi som søker å utnytte at aktivaklassene normalt svinger noe i utakt, slik at det kan oppnås høyere totalavkastning til moderat risiko. Kollektiv- og selskapsporteføljene forvaltes under ett, og består primært av rentebærende investeringer inkludert obligasjoner som måles til amortisert kost. For øvrig består porteføljen av norske og internasjonale børsnoterte aksjer (i all hovedsak aksjefond) samt unoterte aksjer (primært private equity fond av fond). I tillegg er det investert i eiendomsfond og direkte eid eiendom. De ulike aktiva er i ulik grad utsatt for finansiell risiko. Hovedformene for finansiell risiko er kredittrisiko, markedsrisiko og likviditetsrisiko.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=