TKP årsrapport 2023

Årsrapport 2023 Trondheim kommunale pensjonskasse 45 Pensjonsytelser for ansatte født før 1963 og for opptjening til 31.12.2019 for ansatte født i 1963 og senere Som offentlig tjenestepensjonsordning garanterer TKP en alderspensjon på 66 prosent av lønn (ytelsesordning), inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp ved full opptjening. Full opptjening oppnås etter minimum 30 års medlemskap. I tillegg til alderspensjon omfatter pensjonsytelsene uførepensjon, ektefellepensjon og barnepensjon. Arbeidstakerne betaler selv 2 prosent av pensjonsgrunnlaget i pensjonspremie. Avtalefestet pensjon (AFP) er en tariffestet arbeidsgiverpensjon som beregnes og utbetales av pensjonskassen, men som i sin helhet finansieres av arbeidsgiver. Begrunnelsen for dette er at pensjoner der ansatte uavhengig av pensjonsalder selv kan velge pensjoneringstidspunkt, ikke er å anse som forsikringsbar ytelse. Dagens AFP utbetales bare i tidsrommet 62 år til 67 år, og folketrygdberegnet AFP reduseres i tillegg for inntekt utover et fribeløp dersom AFP er beregnet etter folketrygdens regler. Ved fratreden uten rett til straks begynnende pensjon, gir tre års medlemstid eller mer en oppsatt rett til fremtidig pensjon. Pensjonsutbetalingene reguleres i takt med folketrygdens grunnbeløp. Pensjonene fra TKP samordnes med andre offentlige pensjons- og trygdeytelser i henhold til lov om samordning av 1957 med tilhørende forskrifter. Pensjonsytelser for ansatte født i 1963 og senere, for opptjening fra 1.1.2020 Opptjening til alderspensjon i den nye offentlige tjenestepensjon er en «alleårsmodell». Medlemmet tjener opp alderspensjon hvert år en er i arbeid fram til fylte 75 år. Medlemmet kan starte uttak av alderspensjon mellom 62 og 75 år, og den blir ikke avkortet mot lønn. Pensjon fra den nye ordningen skal beregnes uavhengig av folketrygden, og blir derfor omtalt som en påslagsordning. Medlemmer som pr. 1.1.2020 har opptjening i den tidligere bruttoordningen, beholder denne i tillegg. Alderspensjon tjenes opp ved at 5,7 prosent av pensjonsgrunnlaget mellom 0 og 12 G legges i en pensjonsbeholdning for tjenestepensjonsordningen. Det er en tilleggssats på 18,1 prosent for pensjonsgrunnlaget mellom 7,1 og 12 G. Tillegg til alderspensjonen i form av betinget tjenestepensjon tjenes opp med 3,0 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 7,1 G. Betinget tjenestepensjon kommer ikke til utbetaling dersom forsikrede har rett til AFP. Oppspart pensjonsbeholdning skal ved uttak av alderspensjon deles på et delingstall. Delingstallet er medlemmets antatte forventede gjenværende levealder på uttakstidspunktet. I tillegg til alderspensjon omfatter pensjonsytelsene uførepensjon, ektefellepensjon og barnepensjon. Arbeidstakerne betaler selv 2 prosent av pensjonsgrunnlaget i pensjonspremie. ­ Ved fratreden uten rett til straks begynnende pensjon, gir 1 års medlemstid eller mer i den nye offentlige tjenestepensjon en oppsatt rett til fremtidig pensjon. Pensjonsutbetalingene reguleres i takt med folketrygdens grunnbeløp. I regelverket som trådte i kraft 1.1.2020 er det også vedtatt at ny offentlig AFP skal være en livsvarig pensjon som kommer i tillegg til alderspensjon fra den offentlige tjenestepensjonsordningen og folketrygden, på linje med AFP i privat sektor. AFP-tillegget tjenes opp med 4,21 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 7,1 G. Den kan tidligst tas ut fra 62 år, og senest fra 70 år. Det foreligger en lovproposisjon til ny AFP for ansatte i staten, og arbeidet med forskrifter til ny AFP i offentlig sektor er igangsatt. De nye reglene vil gjelde fra 1.1.2025 siden det første årskullet som er omfattet av ny offentlig AFP fyller 62 år i 2025.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=