TKP årsrapport 2023

40 Årsrapport 2023 Trondheim kommunale pensjonskasse Note 12 - Ytelser og lån til ledende ansatte og styret Opptjente ytelser til ledende ansatte og styret i 2023 Lønn og honorar Pensjonskostnader Naturalytelser Totalt Styret: Ida Espolin Johnson, leder 237,2 0 0 237,2 Svein Sivertsen, nestleder 148,3 0 0 148,3 Kjersti Aas 148,3 0 0 148,3 Ragnar Torvik 148,3 0 0 148,3 Roger Mogseth 148,3 0 0 148,3 Ferhat Güven 148,3 0 0 148,3 Sonia Tangen 148,3 0 0 148,3 Sum 1 127,0 0 0 1 126,9 Hilde Aunvåg, daglig leder 1 693,4 250,1 8,3 1 951,8 Det er ikke utbetalt tilleggsgodtgjørelse for spesielle tjenester til styrets medlemmer. Det foreligger ingen avtale som innebærer forpliktelser til å gi særskilt vederlag ved fratredelse, opphør eller endring av ansettelsesforholdet for daglig leder eller andre ansatte. Det samme gjelder for styrets medlemmer. Det er heller ikke inngått avtale om bonuser, overskuddsdeling, opsjoner eller lignende til fordel for styret, daglig leder eller andre ansatte. Opplysningene er vurdert å tilfredsstille de krav som følger av godtgjørelsesforskriften. Det er ikke gitt lån, forskuddsbetaling eller stilt sikkerhet for lån til daglig leder, øvrige ansatte eller styremedlemmer. TKP betaler styreansvarsforsikring for styremedlemmene. Note 13 - Forsikringsrelaterte driftskostnader og andre kostnader I forsikringsrelaterte driftskostnader inngår revisjonshonorar med (inkl. mva) 2023 2022 Lovpålagt revisjon 458 561 Annen bistand 5 29 Totalt honorar til revisor 463 590 I andre kostnader inngår formuesskatt med: 2023 2022 Sum brutto ligningsformue -21 219 421 18 257 140 Skattemessig gjeld 20 819 421 -18 557 140 Netto ligningsformue -400 000 -300 000 Årets formuesskatt 0 0 Differanse avsatt og utlignet formuesskatt tidligere år 0 -6 178 Sum kostnad 0 -6 178 Avsatt formuesskatt for 2021 og betalt formuesskatt for perioden 2018 – 2020 ble inntektsført i regnskapet for 2022. Korrigert skattemessig formue er lik null i hele perioden, og tilbakebetalt beløp utgjør om lag 6,2 millioner kroner. Av beløpet ble 4,3 millioner kroner tilbakebetalt til TKP i januar 2023, og er periodisert som andre fordringer i selskapsporteføljen per 31.12.2022.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=