TKP årsrapport 2022

39 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse Note 8 - Endringer i forsikringsforpliktelser Premie- Tilleggs- Kursreg.- Buffer- Premiereserve avsetninger fond fond fond Inngående balanse 12 825 448 980 973 2 427 969 0 744 459 Overføring mellom fond 1.1.2022 0 -980 973 -2 427 969 3 408 942 0 Resultatførte endr. i forsikringsforpliktelser: Netto resultatførte avsetninger 981 238 0 0 -609 853 12 713 Overskudd på avkastningsresultat 0 0 0 0 0 Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene 0 0 0 0 6 814 Sum resultatførte endringer 981 238 0 0 -609 853 19 527 Ikke resultatførte endr. i forsikringsforpliktelser: Overføringer mellom fond 0 0 0 0 -301 980 Overføringer til/fra selskapet 0 0 0 0 0 Sum ikke resultatførte endringer 0 0 0 0 -301 980 Utgående balanse 13 806 686 0 0 2 799 088 462 005 Fra 1.1.2022 ble det innført et kundefordelt bufferfond for kommunale pensjonsordninger. Bufferfondet erstatter tidligere tilleggsavsetninger og kursreguleringsfond. Note 9 - Forsikringsforpliktelser – bransjefordeling Premiereserve Bufferfond Premiefond Totalt 13 806 686 2 799 088 462 005 Herav hovedbransje: Kollektiv pensjonsforsikring for kommuner, herunder institusjoner o.l. 13 806 686 2 799 088 462 005 Herav delbransje: Ytelsesbaserte pensjonsordninger uten investeringsvalg 13 806 686 2 799 088 462 005 Note 10 - Solvensmargin 2022 2021 Kjernekapital 1 511 564 1 408 820 Evigvarende ansvarlig lån 100 575 100 575 Tilleggsavsetninger (50 %) 0 490 487 Bufferfond (50%) 1 399 566 0 Risikoutjevningsfond (50 %) 4 882 1 501 Fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner -51 101 -26 998 Solvensmarginkapital 2 965 486 1 974 385 Solvensmarginkrav 637 249 567 142 Kapital i prosent av krav 465,4 % 348,1 %

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=