TKP årsrapport 2023

38 Årsrapport 2023 Trondheim kommunale pensjonskasse Note 8 - Endringer i forsikringsforpliktelser Premiereserve Bufferfond Premiefond Inngående balanse 13 806 686 2 799 131 462 005 Resultatførte endr. i forsikringsforpliktelser: Netto resultatførte avsetninger 1 352 302 0 7 879 Overskudd på avkastningsresultat 0 692 992 240 000 Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene 0 0 15 743 Sum resultatførte endringer 1 352 302 692 992 263 622 Ikke resultatførte endr. i forsikringsforpliktelser: Overføringer mellom fond 0 0 -131 388 Overføringer til/fra selskapet 0 0 1 347 Sum ikke resultatførte endringer 0 0 -130 042 Utgående balanse 15 158 988 3 492 124 595 586 Note 9 - Forsikringsforpliktelser – bransjefordeling Premiereserve Bufferfond Premiefond Totalt 15 158 988 3 492 124 595 586 Herav hovedbransje: Kollektiv pensjonsforsikring for Kommuner, herunder institusjoner o.l. 15 158 988 3 492 124 595 586 Herav delbransje: Ytelsesbaserte pensjonsordninger Uten investeringsvalg 15 158 988 3 492 124 595 586 Note 10 - Solvensmargin 2023 2022 Kjernekapital 1 656 306 1 511 564 Evigvarende ansvarlig lån 100 575 100 575 Bufferfond (50%) 1 746 062 1 399 566 Risikoutjevningsfond (50 %) 13 109 4 882 Fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner -86 946 -51 105 Solvensmarginkapital 3 429 107 2 965 482 Solvensmarginkrav 701 542 637 249 Kapital i prosent av krav 489 % 465 %

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=