TKP årsrapport 2023

Årsrapport 2023 Trondheim kommunale pensjonskasse 41 Note 14 – Skattekostnad Skattemessig næringsinntekt og betalbar inntektsskatt 2023 2022 Totalresultat 159 434 -18 711 Forskjeller mellom regnskap og skattemessig næringsinntekt Utbytte fra aksjer og fond EU/EØS fra selskapsporteføljen -1 223 -2 033 Netto gev. og tap aksjer og fond EU/EØS fra selskapsporteføljen -29 823 -4 183 3 % av netto skattefrie inntekter etter fritaksmetoden 37 61 Verdiendring på finansielle omløpsmidler i selskapsporteføljen -65 765 67 163 Rente på iliknet skatt 0 -75 Endring i pensjonsforpliktelser egne ansatte -7 079 2 316 Overført til risikoutjevningsfond 0 6 814 Formueskatt 0 -6 178 Skattemessig næringsinntekt 55 581 45 174 Korreksjon vedrørende tidligere år -5 541 -21 915 Økning (+) Bruk av (-) fremførbart underskudd -50 040 -23 259 Grunnlag for beregnet inntektsskatt 0 0 Betalbar inntektsskatt (25 % skatt av beregningsgrunnlag) 0 0 Utsatt skatt 2023 2023 Midlertidige forskjeller: Netto pensjonsforpliktelser egne ansatte 6 392 13 471 Risikoutjevningsfond -80 837 -80 837 Finansielle eiendeler -11 063 9 872 Andre forskjeller: Fremførbart underskudd i inntekt 425 472 475 512 Netto forskjeller (grunnlag for utsatt skatt) 339 964 418 018 Utsatt skattefordel (25 % av grunnlaget) 84 991 104 505 Herav balanseført utsatt skattefordel 0 0 Skattereglene medfører usikkerhet om faktisk utnyttelse av fremførbart underskudd. Dette gjelder både effekten av nye skatteregler over tid, mulige endringer i regnskapsregelverket og fremtidig skattemessig inntekt. Mulig utsatt skattefordel balanseføres derfor ikke.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=