TKP årsrapport 2022

42 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse Avsatt formuesskatt for 2021 og betalt formuesskatt for perioden 2018 – 2020 er inntektsført i regnskapet for 2022. Korrigert skattemessig formue er lik null i hele perioden, og tilbakebetalt beløp utgjør om lag 6,2 millioner kroner. Av beløpet ble 4,3 millioner kroner tilbakebetalt til TKP i januar 2023, og er periodisert som andre fordringer i selskapsporteføljen per 31.12.2022. Note 14 – Skattekostnad Skattemessig næringsinntekt og betalbar inntektsskatt 2022 2021 Totalresultat -18 711 29 020 Forskjeller mellom regnskap og skattemessig næringsinntekt Utbytte fra aksjer og fond EU/EØS fra selskapsporteføljen -2 033 -985 Netto gev. og tap aksjer og fond EU/EØS fra selskapsporteføljen -4 183 -3 950 3 % av netto skattefrie inntekter etter fritaksmetoden 61 30 Verdiendring på finansielle omløpsmidler i selskapsporteføljen 67 163 -88 970 Rente på iliknet skatt -75 0 Endring i pensjonsforpliktelser egne ansatte 2 316 4 808 Overført til risikoutjevningsfond 6 814 0 Formueskatt -6 178 1 759 Skattemessig næringsinntekt 45 174 -58 288 Korreksjon vedrørende tidligere år -21 915 -10 784 Økning (+) Bruk av (-) fremførbart underskudd -23 259 69 072 Grunnlag for beregnet inntektsskatt 0 0 Betalbar inntektsskatt (25 % skatt av beregningsgrunnlag) 0 0 Utsatt skatt 2022 2021 Midlertidige forskjeller: Netto pensjonsforpliktelser egne ansatte 13 471 11 156 Risikoutjevningsfond -80 837 -80 837 Finansielle eiendeler 9 872 -14 106 Andre forskjeller: Fremførbart underskudd i inntekt 475 512 498 771 Netto forskjeller (grunnlag for utsatt skatt) 418 018 414 984 Utsatt skattefordel (25 % av grunnlaget) 104 505 103 746 Herav balanseført utsatt skattefordel 0 0 Skattereglene medfører usikkerhet om faktisk utnyttelse av fremførbart underskudd. Dette gjelder både effekten av nye skatteregler over tid, mulige endringer i regnskapsregelverket og fremtidig skattemessig inntekt. Mulig utsatt skattefordel balanseføres derfor ikke.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=