TKP årsrapport 2022

43 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse Note 15 - Resultatanalyse Analysen gjelder i sin helhet følgende: Hovedbransje: Kollektiv pensjonsforsikring for kommuner, herunder institusjoner o.l. Delbransje: Ytelsesbaserte pensjonsordninger uten investeringsvalg: 2022 2021 Verdijustert avkastning -285 388 1 254 711 Garantert rente -324 517 -310 546 Risikoresultat 13 627 -13 143 Administrasjonsresultat 2 001 -9 Rentegarantipremie 3 800 3 500 Sum resultatelementer -590 476 934 513 Til (-)/fra(+) kursreguleringsfond 0 -854 823 Resultat til fordeling -590 476 79 690 Til(-)/fra(+) bufferfond eller tilleggsavsetninger 609 811 -79 268 Tilført kundenes premiefond av risikoresultat -6 814 0 Avkastning premiefond utover garantert rente 0 -7 380 Endring i levealdersjustering i 2020 overført til premiefond 0 -82 620 Resultat av teknisk regnskap 12 521 -89 578 Spesifikasjon administrasjonsresultat: 2022 2021 Beregningsmessige omkostninger 57 542 57 169 Herav til administrasjonsreserve -19 842 -21 301 Årets faktiske kostnader -35 698 -35 877 Administrasjonsresultat 2 001 -9 Spesifikasjon risikoresultat 2022 2021 Risikoresultat død 2 450 1 870 Risikoresultat overlevelse/levealder 8 028 7 590 Risikoresultat uførhet 3 345 -22 410 Reassuranseresultat -196 -192 Risikoresultat 13 627 -13 143 Risikoresultatet viser hvordan dødelighet, levealder og uførhet avviker fra det som er forventet. Pensjonskassen har over mange år rapportert positive risikoresultat, og negativt risikoresultat i 2021 representerer et unntak. I pensjonskassens premietariff er det ikke eksplisitt inkludert fortjenesteelement for risiko. Vederlag for rentegaranti i 2022 og 2021 er henholdsvis 3,8 millioner kroner og 3,5 millioner kroner.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=