TKP årsrapport 2022

12 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse prosent for medlemmer med rettighet til dette. 85-årsregelen innebærer mulighet for inntil 3 års tidligere avgang for yrkesgrupper med særaldersgrense. Om lag 35 millioner kroner av premien til ikke-forsikringsbare ytelser skyldes at NAV har nedjustert levealderen for de som ikke har fylt 61 år i sine pensjonsberegninger. Dette medfører økte årlige pensjoner i TKP, og siden pensjonskassen ikke har nedjustert levealderen i premietariffen, medfører det krav til økt premiereserve. Reguleringspremien dekker den økte pensjonsforpliktelsen som følge av årets økning i grunnbeløpet (G) og årets lønnsøkning. I 2022 utgjorde reguleringspremien 565 millioner kroner, mens den i 2021 utgjorde 615 millioner kroner. Pensjonsutbetalinger Utbetalte pensjoner utgjorde 605 millioner kroner i 2022 mot 564 millioner kroner i 2021, det vil si en økning på 7,3 prosent. Den største andelen av utbetalingen går til alders- og uførepensjonister med henholdsvis 359 og 101 millioner kroner. 2022 2021 2020 2019 2018 Pensjonsutbetalinger 605 564 528 485 461 Tallene er oppgitt i millioner kroner. 3 Kapitalforvaltning Mål og strategi Formålet med kapitalforvaltningen er å oppnå best mulig avkastning over tid innenfor forsvarlige risikorammer, med tilbørlig hensyn til bærekraftperspektivet, og innenfor det til enhver tid gjeldende regelverk. Det er et mål å oppnå en avkastning minimum tilsvarende den garanterte renten til medlemmene. Pensjonskassens forvaltning har et langsiktig perspektiv, som skal sikre utbetaling av pensjon til dagens pensjonister og aktive medlemmer langt fram i tid. En god og forutsigbar avkastning er også viktig for å redusere arbeidsgivernes pensjonskostnader. Kapitalforvaltningen skal ta hensyn til utviklingen av pensjonskassens forpliktelser over tid, pensjonskassens risikobærende evne og medlemmenes interesser. Styret vedtar årlig pensjonskassens kapitalforvaltningsstrategi, med rammer for hvordan pensjonskassens midler skal forvaltes. Pensjonskassen skal ha oversikt over, helhetlig styring av, og god kontroll over risikoer i kapitalforvaltningen. De risikoer pensjonskassen er eksponert for gjennom forvaltningen av porteføljen skal være forsvarlig sett i forhold til pensjonskassens ansvarlige kapital. Bufferfond Fra 1. januar 2022 ble det innført et felles kundefordelt bufferfond for pensjonsordninger i offentlig sektor. Tidligere tilleggsavsetninger og kursreguleringsfond er slått sammen til et nytt bufferfond. Bufferfondet kan dekke negativt avkastningsresultat, og midler fra bufferfond kan tilføres kundene

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=