TKP årsrapport 2022

13 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse som overskudd. Regelendringen gir bedre beskyttelse av pensjonskassens egenkapital, hvor det blant annet blir mulig å selge verdipapirer uten at det får effekt på bufferkapitalsituasjonen. Aktivaallokering Over tid vil valg av aktivasammensetning være avgjørende for avkastningsresultatet. Dette gjelder spesielt fordelingen mellom rentepapirer og aksjer, som i stor grad bestemmes av størrelsen på den ansvarlige kapitalen. Strategisk aksjevekt ble økt fra 24 til 30 prosent i 2021. Pensjonskassen var i stand til å opprettholde aksjeandelen gjennom 2022, til tross for et turbulent år med stor finansiell usikkerhet. Styret anslår at risikoprofilen er forsvarlig og om lag på linje med andre kommunale pensjonskasser. TKPs aktivaallokering ved utgangen av de to siste årene vises i tabellen under. Prosent Aktivaklasse Strategi Ramme 2022 2021 Bank 5 1 - 10 1,8 2,9 Obligasjoner - omløp 38 30 - 50 34,5 38,1 Obligasjoner - amortisert kost 15 10 - 28 21,9 16,1 Eiendom 12 10 - 15 12,0 12,7 Aksjer, herav 30 25 - 32 29,8 30,3 Norske aksjer 5 3 - 7 5,1 5,4 Internasjonale aksjer 20 16 - 24 19,1 20,0 Private equity 5 3 - 6 5,6 4,8 Sum 100 100 100 Forvaltningskapital Samlet forvaltningskapital var ved utgangen av 2022 18 908 millioner kroner, en økning på 106 millioner kroner fra 2021. Lav vekst i forvaltningskapitalen skyldes negativ avkastning i forvaltningen, mens premieinntektene fratrukket pensjonsutbetalinger bidro positivt. Forvaltningskapitalen er delt i en kollektivportefølje (kundenes pensjonsmidler) og en selskapsportefølje (pensjonskassens egne midler), som utgjør hhv 90,5 og 9,5 prosent. Midlene er under felles forvaltning. Avkastning TKPs verdijusterte kapitalavkastning for 2022 ble -1,7 prosent, mot 8,1 prosent i 2021. Svak avkastning i internasjonale og norske børsnoterte aksjeinvesteringer er de største bidragsyterne til den negative avkastningen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=