TKP årsrapport 2023

14 Årsrapport 2023 Trondheim kommunale pensjonskasse Uføreutbetalingen økte fra 89 millioner kroner i 2019 til 104 millioner kroner i 2023, om lag 17 prosent på fem år. Veksten i antall personer med uførepensjon var 19 prosent i samme periode. Som andel av utbetalte pensjoner har utbetalingen av uførepensjon ligget stabilt rundt 16-18 prosent de siste årene. Uførekostnaden avhenger blant annet av uføregrad og alder når uførhet inntreffer. Jo tidligere et medlem blir ufør, jo lengre må pensjonskassen utbetale uførepensjon. Uføregrad over 50 prosent behandles av NAV og den største delen av uførepensjonen utbetales av NAV. For pensjonsgrad under 50 prosent behandles og utbetales pensjonen i sin helhet av TKP som tjenestepensjonsleverandør. Over de siste årene har gjennomsnittlig alder på nye uføre gått ned fra 51 år til 49 år. Dette indikerer samme tendens som nasjonale uføretall fra NAV, hvor andelen unge uføre øker. 4 Kapitalforvaltning I 2023 var finansmarkedene preget av betydelige svingninger i rente- og valutamarkedet. Dette skyldtes hovedsakelig den økende geopolitiske usikkerheten, utfordringer i forsyningskjeder og handelskonflikter. Samtidig var det stor usikkerhet om inflasjonsutviklingen både nasjonalt og internasjonalt. For å bekjempe inflasjonen satte sentralbankene opp signalrenten. Norges Bank økte sin rente fra 2,75 prosent til 4,50 prosent i løpet av året, med påfølgende oppgang i markedsrentene de første ti månedene av året. I samme periode svekket den norske kronen seg betydelig mot andre valutaer. Den amerikanske sentralbankens uttalelse om at rentetoppen var nådd høsten 2023 førte imidlertid til en reversering av oppgangen i lange renter og styrket den norske kronen i de to siste månedene av året. Globale aksjer opplevde generell oppgang gjennom året, med verdensindeksen som steg over 20 prosent. Mål og strategi Formålet med kapitalforvaltningen er å oppnå best mulig avkastning over tid innenfor forsvarlige risikorammer, med rimelig hensyn til bærekraftperspektivet, og innenfor det til enhver tid gjeldende regelverk. Pensjonskassens forvaltning har et langsiktig perspektiv, og skal sikre utbetaling av pensjon til dagens pensjonister og aktive medlemmer langt fram i tid. En god og forutsigbar avkastning er også viktig for å redusere arbeidsgivernes pensjonskostnader. Kapitalforvaltningen skal ta hensyn til utviklingen av pensjonskassens forpliktelser over tid, pensjonskassens risikobærende evne og medlemmenes interesser. Styret fastsetter årlig kapitalforvaltningsstrategien med klare rammer for pensjonskassens forvaltning. Pensjonskassen skal ha oversikt over, helhetlig styring av, og god kontroll over risikoer i kapitalforvaltningen. De risikoer pensjonskassen er eksponert for gjennom forvaltningen av porteføljen skal være forsvarlig sett i forhold til pensjonskassens ansvarlige kapital. Aktivaallokering Pensjonskassen hadde en aksjeandel på om lag 30 prosent i 2023. Dette nivået gir mulighet for deltakelse i verdiskapningen i både norsk og internasjonal økonomi, samtidig som soliditeten i pensjonskassen opprettholdes. Over tid er valget av aktivasammensetning avgjørende for avkastningsresultatet. Dette gjelder spesielt aksjeandelen, som i stor grad bestemmes av størrelsen på den ansvarlige kapitalen. Strategisk aksjevekt er 30 prosent. Styret vurderer risikoprofilen som forsvarlig og om lag på linje med andre kommunale pensjonskasser.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=