TKP årsrapport 2022

55 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse Note 30 – Innskutt egenkapital Kjernekapitalinnskudd står tilbake for enhver annen forpliktelse pensjonskassen har eller måtte få, herunder ansvarlig lån. Kapitalinnskuddet kan nyttes til dekning av tap eller underskudd ved pensjonskassens løpende drift. Fordelingen av innskutt egenkapital på arbeidsgiverne er: Arbeidsgiver Innskutt egenkapital 31.12.2021 Innskudd i 2022 Innskutt egenkapital 31.12.2022 Trondheim kommune 1 290 125 54 887 1 345 012 Personellservice Trøndelag 149 99 248 Olavsfestdagene i Trondheim 64 41 105 Svartlamon Boligstiftelse 5 3 8 Kong Carl Johans arbeidsstiftelse 169 121 290 Stavne Trondheim KF 471 338 809 Trondheim Havn IKS 616 431 1 047 Trøndelag Brann- og redningstjeneste IKS 2 640 1 842 4 482 Midt-Norge 110-sentral IKS 401 251 652 Trondheim Parkering AS 7 12 19 Trondheim Kino AS 385 259 644 Kunsthall Trondheim AS 6 3 9 Kirkelig Fellesråd i Trondheim 1 128 777 1 905 Stiftelsen Trondhjems Hospital 1 345 852 2 197 Buf-etat Region Midt-Norge 102 61 163 Olavshallen AS 229 153 382 Trondhjems Asylselskap 177 110 287 TRV Gruppen AS 276 184 460 Trondheim Renholdsverk AS 549 362 911 Retura TRV AS 417 267 684 Klæbu Industrier KF 66 43 109 Sum innskutt egenkapital 1 299 327 61 096 1 360 423 Note 31 – Hendelser etter balansedagen Krigen i Ukraina, økt geopolitisk usikkerhet og energikrise samt høyere inflasjon og renter har medført betydelige bevegelser i finansmarkedene i 2022. Dette kombinert med svakere økonomisk vekst og fortsatt usikkerhet vil nok også prege fremtidsutsiktene på kort og mellomlang sikt. Det har ikke vært behov for å iverksette tiltak for å styrke solvenskapitaldekningen. Grunnlaget for fortsatt drift er derfor fortsatt til stede.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=