TKP årsrapport 2022

8 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse Vi har gjennomført flere informasjonskurs for medlemmer om ny og gammel pensjonsordning. Informasjon om offentlig tjenestepensjon er stadig mer etterspurt som følge av kompleksiteten i regelverket. Vi merker også at informasjonsbehovet øker som følge av større oppmerksomhet om pensjon i samfunnet generelt. TKP ønsker å nå ut til alle våre medlemmer med informasjon om offentlig tjenestepensjon. Vi har laget en profil på LinkedIn og ønsker med det å nå ut til flere med nyttig informasjon. Fra 2023 er nytt tjenestepensjonsdirektiv innlemmet i norsk regelverk. Gjennom 2022 er det gjort flere tilpasninger i pensjonskassen for å tilfredsstille de nye kravene. Dette gjelder blant annet innføring av uavhengige kontrollfunksjoner, nye risikorapporter og utbedring av medlemsinformasjon. Pensjonskassen er opptatt av å ha god og åpen dialog med arbeidsgiverne og i særlig grad Trondheim kommune. TKP har jevnlige møter med kommunen hvor det blant annet legges vekt på orientering om kapitalforvaltningen og utnyttelsen av pensjonskassens risikokapasitet. 2 Pensjonskassens virksomhet Virksomhetsområde TKPs formål er å yte alders- og uførepensjon til medlemmene og ektefelle- og barnepensjoner til deres etterlatte. Pensjonsordningen er en offentlig tjenestepensjonsordning etter sentral generell særavtale (SGS) for kommunal sektor. TKP er pliktig pensjonsordning for ansatte i Trondheim kommune og tilknyttede enheter. Det er imidlertid unntak for sykepleiere som har lovpålagt pensjonsordning i Sykepleierordningen som administreres av Kommunal Landspensjonskasse (KLP), og undervisningspersonale som har lovpålagt medlemskap i Statens Pensjonskasse (SPK). TKP er en selvstendig juridisk enhet, og virksomheten er i hovedsak underlagt det samme regelverket som gjelder for finans- og forsikringsbransjen. Pensjonskassens midler holdes adskilt fra kommunens midler, og pensjonskassen hefter ikke for kommunens forpliktelser. Pensjonskassen har konsesjon og står under tilsyn av Finanstilsynet. Mål og strategi Pensjonskassens overordnede mål er å være Trondheim kommunes foretrukne pensjonsleverandør. Dette skal pensjonskassen oppnå ved å forvalte og finansiere utbetalinger til nåværende og fremtidige pensjonister på en slik måte at behovet for tilskudd til pensjonsordningen fra arbeidsgiverne blir lavest mulig over tid. Virkemidlene er god avkastning på den kapitalen pensjonskassen forvalter og en kostnadseffektiv drift av virksomheten. Pensjonsløftet kommunen og de øvrige arbeidsgiverne gir sine ansatte skal innfris over en lang periode. For å oppnå en langsiktig god avkastning må pensjonskassen ta investeringsvalg som reduserer bærekraftsrisikoen i investeringsporteføljen og bidrar til et lavutslippssamfunn. Samtidig skal kortsiktige regulatoriske dekningskrav oppfylles. Ved forvaltningen av pensjonskassens kapital må begge hensyn ivaretas innenfor rammen av forsvarlig risikostyring. Pensjonskassen skal også yte god service til medlemmer og arbeidsgivere. Det innebærer å gi god informasjon om rettigheter og plikter, og at riktig pensjon utbetales til rett person til rett tid.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=