TKP årsrapport 2022

7 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse 1 Innledning Trondheim kommunale pensjonskasse forvalter pensjonsordningen for ansatte i Trondheim kommune og selskaper med nær tilknytning til kommunen. Pensjonskassens formål er å yte pensjon til medlemmer og andre pensjonsberettigede. Forvaltning av pensjonsmidlene og oppfølging av pensjonskassens risiko har stått sentralt i styrets arbeid i 2022. 2022 ble et krevende år i finansmarkedene med økt geopolitisk usikkerhet, svak økonomisk vekst og høy inflasjon. Både internasjonale og norske aksjer falt i verdi samtidig som markedsrentene steg betydelig gjennom året. Den verdijusterte avkastningen på TKPs finansielle portefølje ble -1,7 prosent. Negativ avkastning skyldes i hovedsak svake aksjemarkeder, men også noe tap i renteporteføljen og eiendomsporteføljen. Til tross for svak samlet avkastning mener styret at pensjonskassens avkastning sammenlignet med andre leverandører av offentlig tjenestepensjon relativt sett er god. Dette skyldes i hovedsak høy avkastning i unoterte aksjer og god avkastning i renteporteføljen. Aksjeandelen i porteføljen var stabil rundt 30 prosent gjennom året. Soliditeten i pensjonskassen gjorde det mulig å opprettholde aksjeandelen gjennom et turbulent år. Det er styrets oppfatning at TKP står godt rustet ved inngangen til 2023. Det er et mål at pensjonskassen skal være en ansvarlig investor og forvalter av medlemmenes pensjonsmidler. Målet er høyest mulig avkastning innenfor ansvarlige rammer. Bærekraftige investeringsvalg handler både om å bidra positivt til en bærekraftig utvikling, og redusere bærekraftsrisikoen i porteføljen. Etter at smitteverntiltakene ble avsluttet tidlig i 2022 er ansatte tilbake på jobb i kontorlokalene og vi har åpent for medlemmer. Vi har gjennom 2022 opprettholdt en god og stabil drift, med høy aktivitet. Vi mottok 611 søknader, fordelt på alderspensjon (156), uførepensjon (345) og AFP (110) i løpet av året. I 2021 mottok vi 655 pensjonssøknader. Vi har fornyet hjemmesiden med oppdatert og lett tilgjengelig pensjonsinformasjon, blant annet ved hjelp av animasjonsfilmer om offentlig tjenestepensjon. Styrets årsberetning for 2022

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=