TKP årsrapport 2022

23 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse RESULTATREGNSKAP (1 000 kr) Note TEKNISK REGNSKAP 2022 2021 1. Premieinntekter 20 1.1. Forfalte premier, brutto 1 329 894 1 309 627 1.2. Avgitte gjenforsikringspremier (196) (192) 16 1.3. Overføring av premiereserve fra andre forsikrings- og pensjonsforetak 0 0 Sum premieinntekter for egen regning 1 329 698 1 309 435 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 2.1. Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak mv. 0 0 2.2. Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler 340 886 278 435 23 2.3. Netto driftsinntekt fra eiendom 20 068 19 267 2.4. Verdiendringer på investeringer (645 441) 857 520 2.5. Realisert gevinst og tap på investeringer (900) 99 490 1 Sum netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen (285 388) 1 254 711 5. Pensjoner mv. 5.1. Utbetalte pensjoner mv. 7 5.1.1. Brutto (605 137) (563 608) 16 5.3. Overføring av premiereserve og tilleggsavsetninger til andre 0 0 Sum pensjoner mv. (605 137) (563 608) 8 6. Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser – kontraktsfastsatte forpliktelser 6.1. Endring i premiereserve mv. 6.1.1. Til premiereserve, brutto (981 238) (1 012 821) 15,16 6.2. Endring i tilleggsavsetninger 0 (79 268) 15 6.3. Endring i kursreguleringsfond 0 (854 823) 6.4. Endring i bufferfond 609 811 0 6.5. Endring i premiefond (12 713) (99 947) 16 6.6. Overføring av tilleggsavsetninger og bufferfond fra andre 0 0 Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser – kontraktsfastsatte forpliktelser (384 140) (2 046 859) 8. Midler tilordnet forsikringskontraktene – kontraktsfastsatte forpliktelser 8,15 8.1. Overskudd på avkastningsresultatet 0 (7 380) 8,15 8.2. Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene (6 814) 0 Sum midler tilordnet forsikringskontraktene – kontraktsfastsatte forpliktelser (6 814) (7 380) 11,12 9. Forsikringsrelaterte driftskostnader 9.1. Forvaltningskostnader (6 814) (7 855) 13 9.2. Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader (28 884) (28 022) 15 Sum forsikringsrelaterte driftskostnader (35 698) (35 877) 15 11. Resultat av teknisk regnskap 12 521 (89 578)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=