TKP årsrapport 2023

24 Årsrapport 2023 Trondheim kommunale pensjonskasse Note IKKE-TEKNISK REGNSKAP 2023 2022 12. Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen 12.2 Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler 44 845 35 547 23 12.3 Netto driftsinntekt fra eiendom 2 243 2 088 12.4 Verdiendringer på investeringer 65 765 -67 163 12.5 Realisert gevinst og tap på investeringer 20 425 -94 1 Sum netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen 133 278 -29 622 14. Forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen 11,12 14.1 Forvaltningskostnader -786 -709 13,27 14.2 Andre kostnader (formuesskatt og renter ansvarlig lån) -4 200 1 978 Sum forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen -4 986 1 269 15. Resultat av ikke-teknisk regnskap 128 292 -28 353 16. Resultat før skattekostnader 153 917 -15 831 14 17. Skattekostnader 0 0 18. Resultat før andre inntekter og kostnader 153 917 -15 831 19. Andre inntekter og kostnader 19.1 Andre inntekter og kostnader som ikke blir omklassifisert til resultatet 11 19.1.2 Estimatendringer knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger 5 518 -2 880 20. TOTALRESULTAT 159 434 -18 711 Disponering: Til/fra risikoutjevningsfond -16 455 -6 763 Til/fra opptjent egenkapital -78 748 -41 648 Til/fra opptjent egenkapital - urealiserte kursgevinster på verdipapirer -64 232 67 121 Sum disponeringer -159 434 18 711

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=