TKP årsrapport 2022

24 Årsrapport 2022 Trondheim kommunale pensjonskasse Note IKKE-TEKNISK REGNSKAP 2022 2021 12. Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen 12.1. Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak mv. 0 0 12.2. Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler 35 547 28 888 23 12.3. Netto driftsinntekt fra eiendom 2 088 1 999 12.4. Verdiendringer på investeringer (67 163) 88 970 12.5. Realisert gevinst og tap på investeringer (94) 10 322 1 Sum netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen (29 621) 130 180 14. Forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen 11,12 14.1. Forvaltningskostnader (709) (815) 13,28 14.2. Andre kostnader (formuesskatt og renter ansvarlig lån) 1 978 (5 959) Sum forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen 1 269 (6 774) 15. Resultat av ikke-teknisk regnskap (28 352) 123 406 16. Resultat før skattekostnader (15 831) 33 828 14 17. Skattekostnader 0 0 18. Resultat før andre inntekter og kostnader (15 831) 33 828 19. Andre inntekter og kostnader 11 19.1.2. Aktuarielle gevinster og tap på ytelsesbaserte pensjonsordninger for ansatte (2 880) (4 808) 20. TOTALRESULTAT (18 711) 29 020 Disponering: (Til) fra risikoutjevningsfond (6 763) 91 524 (Til) opptjent egenkapital (41 648) (30 582) (Til) fra opptjent egenkapital - urealiserte kursgevinster på verdipapirer 67 121 (89 961) Sum disponeringer 18 711 (29 020)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=